mse.com

 home page  »    mailová adresa  »   PYRON  »  měření geopatogenních zón

GEOPATOGENNÍ ZÓNY (GPZ), DRAČÍ ŽÍLY


 

Měření geopatogenních zón ve Vaší domácnosti
 
 

Tato stránka je zaměřena na komplexní problematiku geopatogenních zón. Jelikož informace jsou na internetu dosti roztříštěné, naším cílem je zjednodušit jejich vyhledávání a přispět tak k poznání. Rozsah informací bude průběžně rozšiřován. Pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho názoru na GPZ, použijte naši emailovou adresu

POZOR!    MĚŘENÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE I V ROCE 2014!

I v roce 2014 probíhá koordinovaně měření geopatogenních zón v celé České republice..Máte-li zájem o proměření geopatogenních zón a jiných škodlivých energetických polí ve Vaší domácnosti, toto měření Vám zajistíme..
Požádat o měření můžete on-line zde 
Kontaktní mail měření: gpz@gpz.cz

Bezplatné měření geopatogenních zón v celé České republice.

 

Gíza - radarové anomálie 1


Nedlouho poté, co byl před několika lety odtajněn nový typ radaru schopného nahlížet hluboko pod zemský povrch, se vynořila řada ohromujících údajů o důmyslných labyrintech systémů podzemních tunelů v různých částech světa. V jihoamerické Guatemale byly pod mayským pyramidovým komplexem Tikal zmapovány tunely, táhnoucí se v délce plných 800 kilometrů na druhou stranu této země. Badatelé míní, že jejich přítomnost zřejmě vysvětluje způsob, jak mohlo asi půl miliónu Mayů uniknout zhoubným událostem, které decimovaly jejich kulturu.

Podzemní radar (SIRA), použitý za stejným účelem v Egyptě před rokem 1978, zaznamenal přítomnost mimořádného podzemního komplexu pod gízskými pyramidami. Opatření, která následně udělal egyptský prezident Sadat, měla za následek tři desetiletí přísně tajných vykopávek podniknutých za účelem vniknutí do tohoto systému a jeho pečlivého prozkoumání. Na nedávném setkání v Austrálii předvedl Dr. Jim Hurtak, jeden z klíčových vědců Projektu Giza, filmový záznam z průběhu prací probíhajících pod názvem KOMORY V HLUBINĚ, uvolněný na konci století.

Udivující záběry odhalují objev rozlehlé podzemní megalitické metropole staré 15 000 let, která se rozkládá v několika úrovních pod gízskou plošinou. Zatímco ostatní badatelé atomového věku hloubali nad skrytou komorou pod levou prackou Sfingy, rozprostíralo se legendární "město bohů" přímo pod nimi. Film kromě podzemních vodních kanálů ukazuje impozantní sály o proporcích našich největších katedrál, zdobených přímo na místě vytesanými, obdobně obrovskými plastikami jako jsou ty v nilském údolí. Životy riskující výzkumníci vybavení světly a kamerami opatrně postupovali v gumových člunech napříč podzemními řekami a přes kilometr široké jezero, aby nakonec pronikli až do zapečetěných komor. Zde byly nalezeny pozoruhodné depozitáře se záznamy a artefakty.

Po potopě, v bájném období egyptského Zep Tepi, "počátku", se na samém začátku současného cyklu odněkud vynořila tajemná skupina "bohů", která lidi přeživší na povrchu Země zasvětila do základů civilizace. Počátky současné civilizace připisuje celosvětová tradice příslušníkům jakési vysoce kultivované skupiny, ať už jde o Thotha a Osirise v Egyptě či amerického Quetzacoatla nebo Viracochu.

Celosvětové důkazy signalizují, že tito lidé byli vysoce vzdělanými příslušníky předchozí civilizace. Tak jako z protiatomových krytů a skrytých výzkumných zařízení naší vlastní civilizace, vyšli z podzemních "měst bohů" poté, když se na povrchu "usadil prach" kataklyzmatu. Toto byli "předpotopní patriarchové", jako Enoch a Metuzalém, "giganti a dávní hrdinové" zmiňovaní v Genesis. Všichni ti nevysvětlitelní bohové starověkého Sumeru, Egypta i Indie pocházeli z bájné předpotopní doby.

"Nalezli jsme dědictví civilizace ovládající jistý způsob technologie, která byla mnohem dále než je naše. Byla to technologie jíž dokázali vytvořit ohromná podzemní města, přičemž Sfinga a pyramidy jsou jen malé povrchové značky." Na projektu zúčastněný Dr. Hurtak přirovnává tento nález ke kolizi, ne nepodobné nečekanému kontaktu s vyspělou mimozemskou kulturou. Popsal to jako "odkrytí kořenů čtvrté kultury", takzvané Atlantské civilizace, která zanikla v posledním kataklyzmatu. Nález poskytuje jednoznačný důkaz, že veškeré jazyky, kultury a náboženství vyvěrají z jediného společného zdroje, jemuž Dr. Hurtak říká "rodičovská civilizace".

V podzemí nalezené stopy technologie vykazují jinou cestu vývoje než je ta, po níž jsme kráčeli. Je to tak, jak kdysi podotkl Arthur C. Clark: "Jakákoliv technologie překonávající tu naši by nám nutně musela připadat jako magie." Podle Dr. Hurtaka šlo o kulturu, které se nejen podařilo rozluštit genetický kód, ale zmocnila se klíčů k fyzikálnímu spektru, k antické "vyšší fyzice světla" … tedy toho, co se vypravil hledat dávný Gilgameš do ztraceného "města bohů", po němž hodlal pátrat v tunelech pod "horou Ma-šu" v pouštní oblasti. Hurtak referoval o "řeči světla" a "veleknězi" - vědci z předchozí éry, jménem ENOCH, spojovaném se stavbou komplexu Velké pyramidy. V této souvislosti se Hurtak zmínil o veliké duchovní vědě, nauce popisující jakési "genetické schodiště ke hvězdám".

ENOCH byl předpotopním patriarchou, jednou z nejslavnějších klíčových osob předchozí éry. Byl otcem Metuzaléma, významného předka Noe. Enochovi bible připisuje zřízení původního Siónu, legendárního "Jahwova města" stejně tak, jako vynález abecedy a kalendáře. Enoch je také prvním astronautem v historii, jehož Pán "vzal vysoko vzhůru", aby mu ukázal "tajemství Země i nebes".

Egypťanům byl znám jako THOTH, "Pán magie a času", Řekům jako "posel bohů" HERMES a pamatuje na něj dokonce i keltská tradice jako na nevyzpytatelného mága Merlina, který nakonec "zmizel na jabloňovém stromě do mytického Avalonu", aby tam vyhledal tajemství nesmrtelnosti. Slíbil, že se zase vrátí.
Jako jeden z těch, kteří dosáhli nesmrtelnosti a znalosti tajemství jak bychom se i my mohli "stát bohy", také Thoth / Enoch slíbil, že se "vrátí na konci času s klíči k posvátným branám Země." Na kontroverzních Svitcích od Mrtvého moře, odhalených fragmentech ztracené Enochovy knihy kdysi odstraněné z bible náboženskými vůdci, Enoch charakterizuje podivuhodnou minulou civilizaci, která zneužila klíčů k vyšším znalostem a proto se nebyla schopna zachránit před posledním kataklyzmatem. Tyto "klíče" doslova i obrazně ztratili, a tím přišli o veškeré vyšší znalosti.

Podle četných podání Enoch, tak jako Quetzacoatl v mayské legendě slíbil, že se k nám tyto znalosti vrátí na "konci času", tedy na konci současného cyklu. Příslib, že "všechno bude odhaleno na konci současného světa", obsahuje i biblická Kniha Zjevení. Mimořádné objevy v Egyptě a jinde nepopisují jen pokročilou technologii, ale podivuhodnou cestu vývoje, vedoucí vysoko nad náš současný stav.


Důkladný vědecký průzkum klíčových pyramidových míst na celém světě odhalil, že jde o důmyslné harmonické struktury, které nejenom zrcadlí pozice planet a hvězdných systémů, ale současně napodobují harmonii čaker a dutin lidského těla. Každý kámen uvnitř Velké pyramidy je naladěn na specifickou frekvenci nebo tón. Sarkofág v centru Velké pyramidy vibruje na frekvenci tlukotu lidského srdce. Udivující pokusy provedené Dr. Hurtakem a jeho spolupracovníky ve Velké pyramidě a na dalších místech v Jižní Americe demonstrovaly, že pyramidy jsou v podstatě hlasově aktivovatelné "geofyzikální computery". Zanotováním specifických zvuků se vědeckému týmu podařilo vytvořit na povrchu i uvnitř pyramid viditelné vlny stojatého světla, které pronikalo dokonce až do jejich nepřístupných vnitřních komor. Následující objevy naznačují, že starověcí kněží - vědci využívali uvnitř chrámových struktur jakýsi druh harmonické zvukové technologie.

Gíza - radarové anomálie 2

Znovu objevené henochiánské znalosti odhalují mateřský jazyk jako "řeč světla". Základem jazyka zavedeného na počátku tohoto cyklu byl jazyk známý starověkým národům jako HIBURU. Moderní výzkum potvrdil, že nejstarší starověkou formou tohoto původního jazyka, vyjádřeného formou abecedy vycházející ze zrakových vjemů vzorků záření mozku, je hebrejština. Její znaky ve skutečnosti vykazují totožné profily, jaké vytváří rotující vír. Je opravdu řečí světla, kursujícího uvnitř celé naší nervové soustavy.

Vzhledem ke kódování sledujícímu geometrii přirozených symetrických křivek fyzického světa, byl Hiburu harmonickým jazykem, napodobujícím vlastnosti křivek světla. "Klíče", o nichž hovoří Enoch, se tedy jeví jako zvukové sady k vibračním matricím samotné reality, k mýtické "moci nad světem". Enochiánské učení hovoří o zvukových rovnicích zakódovaných do prastarých manter a božích jmen, jejichž aplikací lze přímo ovlivňovat nervovou soustavu a produkovat hluboké efekty na úrovni léčení a vyššího stavu vědomí. Jak deklarují starověké texty: "Chceš-li hovořit s bohy, musíš se napřed naučit jejich jazyku."

Na DNK, zobrazenou ve starozákonní Torah jako prastarý kabalistický "strom života", se dnes už začíná pohlížet spíš jako na živoucí vibrační strukturu, než jako na neměnný záznam na magnetofonovém pásku. Mnoho moderních vědců v DNK vidí třpytivou konfiguraci vytvarovanou z vlnění, modifikovatelnou světlem, radiací, magnetickými poli či pulzujícími zvuky. Dědictví Thoth / Enocha naznačuje, že "řeč světla" je prastará nauka o harmonii, která skutečně může ovlivnit DNK.

Důkazy nalezené v Egyptě naznačují, že Egyptané se v období 6 000 let trvajícího genetického experimentu pokoušeli pátrat po nesmrtelnosti a cestě ke hvězdám. Hledání popisované starými velikány zahájil už dlouho předtím Gilgameš. Egypťané nebyli fixování na život po životě, jak se mylně domnívali nejranější křesťanští překladatelé, ale zaměřili se na vytvoření vyššího lidského typu. Společně s mnoha jinými starověkými kulturami věřili, že DNK pochází z hvězd, a že je jí souzeno se k nim vrátit. Znalosti Thoth / Enocha naznačují, že lidské bytosti je souzeno vyvinout se přes současnou pozemskou formu, a pak, jak říká bible: "Můžeme se stát většími než andělé."
Egyptský záznam příběhu o "těch, kteří chodí po hvězdách (Star Walkers)", je o jedincích, kteří jako Enoch občas putovali "za velkou zřítelnici Oriona" a vrátili se, aby žili jako bohové mezi lidmi. Navzdory vybělení polobožských bytostí z moderního povědomí může být možné, že je nám, jak tvrdí starověké texty, souzeno "stát se takovými, jako byli bohové". Představují mayští "Páni světla" a egyptsko-tibetští "zářící lidé" skutečně vyšší formu člověka?

Podle mnoha pozemských legend se tyto bytosti pravidelně vracejí na počátku a konci každého cyklu; v bodě, kdy naše sluneční soustava po 13 000 letech dospěje do bodu poloviny oběhu kolem 26 000-letého, zvířetníkem vyměřeného orbitu kolem galaktického centra. Vzhledem k jakýmsi místním podmínkám na této dráze se tyto 13 000-leté intervaly, neboli "světy", zdají být předěleny kataklyzmatickými zvraty. Podle "kamenného kalendáře" Velké pyramidy, líčícího takzvaný "Fénixův cyklus" zmíněného galaktického oběhu, končí tato éra (převedeno na současný kalendář) v roce 2012. Řecké slovo PHOENIX odvozené z egyptského slova PA-HANOK ve skutečnosti znamená: "vláda Enochova domu".

Enochiánské znalosti naznačují, že tyto pravidelné kataklyzmatické změny v podstatě provokují zrychlený vývoj, a tím urychlují přechod rezidentní životní formy do další vývojové fáze, za níž může nastoupit exodus z rodné planety. Lidský vývoj tedy mohl postupovat daleko rychleji, než se dosud předpokládalo. V archivech předchozí civilizace, která ovládala fyzikální kontinuum, byl nyní objeven důkaz, že se nesnažila postupovat cestou směřující mimo tento svět. A proto také selhala. Také my jsme dostali stejnou příležitost - zvládnout to nebo promarnit svůj čas.

Odhalení přicházející z Egypta líčí existenci celosvětového prehistorického systému pyramidálních chrámů, nastavených jako antény na klíčových meridianech energie, již se dávní kněží-vědci snažili použít jako hudebního rezonančního systému ke stabilizaci planetárních tektonických desek … kataklyzmatická geologie v nejjemnější formě. V prapůvodním jazyce znamená slovo JEDAIAH "cestu slova" nebo "moc slova"; pradávní kněží JEDAI užívali jazyka světla k naladění planety jako obrovského, harmonicky znějícího zvonu. Hodně z toho bude znovu objeveno v posledních dnech současného cyklu.

Řečeno slovy Dr. Jay Franze z Omega Foundation: "I když se to neodvažujeme pojmenovat, převládá jakýsi všeobecný pocit ohrožení na celosvětovém stupni."

Zdroj: http://www.mwm.cz/

Záhadné shody plánů nejstarších egyptských staveb s elektronikou mikrovln

RNDr. Pavel Smutný

"Pokud necháte nahlédnout do plánů Údolního chrámu Sfingy, Zádušního chrámu Chafronovy pyramidy, Zádušního chrámu Mankeaurovy pyramidy, nebo Osireionu z Abydosu, či chrámu Hora z Edfu člověku, který má alespoň základy počítačové elektroniky, anebo ještě lépe někomu, kdo má zkušenosti s konstrukcemi mikrovlnných obvodů v pásmu na 1 GHz, tak vám řekne, že jsou to bezpochyby schémata desek plošných spojů i s jejich příslušnými obvody. Platí to pro případ, že neřeknete o jaká schémata či plány se vlastně jedná.

Pro názornost uvedu, že jde o naprosto přesný ekvivalent se známými elektrickými obvody, kde mají svá místa známé součásti od procesoru, přes operační paměť, až po registry, a to vše propojené mikropáskovými vedeními, na nichž jsou zformované cívky, kondenzátory, filtry, směšovače, odbočovače, rezonátory, zářiče ad. Plány nejstarších egyptských chrámových komplexů jako by byly dokonalými nákresy plošných spojů elektrických obvodů pracujících na vysokých frekvencích mezi 1 až 20 GHz s použitím všech potřebných součástek – navíc vytvarovaných v horní vodivé vrstvě přímo na plošném spoji. Odborníci dnes vědí, že výhodou takto moderně vytvářených obvodů je jejich výborná funkčnost i na velmi vysokých frekvencích, nízká ztrátovost a také nízká cena při použití kvalitních podkladových dielektrických materiálů. Na rozdíl od elektrických obvodů s klasickými součástkami se začaly tyto mikropáskové obvody používat ve špičkových vysokofrekvenčních zařízeních teprve až v 80. letech 20. století!

Několik let jsem pracoval na vývoji, testování a výrobě mikropáskových aktivních i pasivních prvků pro pásmo satelitní mezifrekvence (900 až 2300 MHz), takže mohu říct, že mám s nimi dostatek zkušeností. Proto mohu směle vyslovit, že stejně jako se mikropásková vedení podobají svými vlastnostmi z hlediska přenosu signálů vlnovodům, obdobně je možné to prohlásit o vzájemně propojených chrámových chodbách, komorách a místnostech, vytvářejících vlastně vlnové trasy a mikropásková vedení. Aby podobnost elektrických schémat se skutečnými plány zmíněných staveb nebyla pokládána za pouhou náhodu, tak se pokusím uvést příklady funkcí některých zapojení, pro které by jednotlivé obvody mohly sloužit a také co by se dělo se signály v době průchodu těmito zapojeními. Důležité je představit si, že kamenné kvádry a vlastně celé podloží, boční stěny a stropní části egyptských staveb jsou podkladovým materiálem, tedy deskami plošného spoje (dielektrikem), zatímco chodby a místnosti jsou vodivými částmi.

Skutečnost, že rozměry chrámů a jejich chodeb a místností jsou mnohonásobně větší než rozměry našich schémat, hovoří jen o tom, že byla použita jiná vlnění s jinými rychlostmi šíření a různými vlnovými délkami. Podstatné jsou charakteristické veličiny použitých materiálů. Pyramidy byly původně pokryté vyleštěným kamenným obkladem, což mohlo ještě zvýšit účinnost těchto zařízení. Mohly tak sloužit jako primární zářič pro obrovské zrcadlo (odrazovou plochu) umístěnou hluboko v zemi pod pyramidou. Takovou odrazovou plochu mohlo tvořit například obrovské podzemní jezero, nebo dokonce rozhraní mezi vrstvami zemské kůry.

Když plány chrámů zmenšíme v takovém měřítku, že jsou jejich rozměry řádově v centimetrech a analyzujeme je,  potom Údolní chrám spolu se Zádušním chrámem při Chafreonově pyramidě vytvářejí obvod, kde dva vstupní signály jsou slučované do vstupu přes dva vchody do Údolního chrámu a současně jsou už přizpůsobené, filtrované a vyladěné na určité frekvenční pásmo, které prochází bezztrátově dál. Vstupem do Zádušního chrámu dochází k impedančnímu přizpůsobení a signál prochází přes pásmový filtr a feeder do další komory, kde byl zřejmě zesilovaný nebo jinak zpracovaný. Tato místnost vypadá jako patice pro integrovaný obvod nebo integrovaný zesilovač. Dál následuje prostor s navzájem propojenými komorami, které vytvářejí hřebeny sloužící ke sloučení nebo odbočení slabšího signálu od silnějšího. Mohou tu být i flitry nebo urychlovače vedení pro zesilovač. Následně hlavní signál vstupuje do prostoru pyramidy, která sloužila jako dielektrický rezonátor a současně jako primární zářič a anténa pro vysílání i zachytávání signálů – zřejmě do anebo z kosmu. Obvod pracoval pravděpodobně obousměrně.

Položme si teď otázku, kdy vznikly a k čemu sloužily uvedené chrámy? Jsou to všechno velmi staré stavby a jejich nejstarší části jsou datované do období anebo ještě před období velkých pyramid. Zhotovené jsou většinou z bloků o váze 50 až 250 tun, což je skutečně velmi mnoho, neboť i dnes existuje na světě jen několik jeřábů, schopných zvedat taková břemena. Stavby byly velmi pevné a musely zřejmě splňovat podmínku odolat například obrovskému náporu vody, pokud protékala jejich nitrem, anebo musely vést spolehlivě obrovské energie bez nebezpečí poškození. Dík svým masivním konstrukcím se proto zachovaly až dodnes. Je několik možností, k čemu mohly ve skutečnosti tyto mohutné systémy sloužit, ale nedají se vyloučit ani další podobné aplikace:

·         Jednou z možností je, že zejména v pozdějších dobách se podle zaznamenaných zpráv o tzv. zasvěcovacích rituálech mohla v prostorách chrámu provádět jakási zvuková terapie, jejímž cílem mohlo být navodit u iniciovaných lidí euforické, nebo jiné vyšší stavy vědomí, případně umožnit v těchto stavech přes pyramidální komplex přijímat, vysílat a zesilovat jisté druhy vlnění. Pokud by se zde zpracovávaly jenom zvukové signály, mohly by být přenášené jen na hranici atmosféry. Rozměry chodeb a místností s šířkou a výškou několika metrů odpovídají frekvencím kolem 10 Hz. Je možné, že se tady manipulovalo právě s těmito frekvencemi, které jsou typické pro ovládání mozkových vln a navozování jiných stavů vědomí apod.

·         Další variantou je, že masivní komplex byl vzhledem k lehkému přístupu vody z Nilu zavodněn a vody bylo využito jako vodiče anebo při tekoucí vodě dokonce jako generátoru pravděpodobně elektromagnetického proudu na určitých frekvencích. Ten mohl pomocí tvarovaných komor a kanálů vytvářet velmi citlivý a zároveň výkonný obvod na zachycování velmi slabých signálů a naopak při vysílání zase velmi výkonných signálů.

·         Komplexy mohly sloužit také jako generátory elektrické energie podobné vodním elektrárnám. Elektrická energie v nich vyrobená, mohla být např. v určitém frekvenčním pásmu vysílaná na oběžnou dráhu Země, odkud mohla být distribuována dál anebo zpět na různá místa na Zemi.

·         Jeden z dalších protagonistů této hypotézy, Daniel Perez z Hollywoodu předpokládá, že chrámy mohou být postaveny podle jakýchsi schémat, jejichž autory byla nějaká starší, technicky nebo duchově vyspělejší civilizace, případně mimozemšťané.

·         Kněží (zatím je tak nazývejme) v chrámech s touto strukturou mohli nasimulovat vzájemné propojení přítomných osob na mentální úrovni s cílem vytvářet jakési sítě (můžeme je přirovnat k počítačovým) anebo dokonce vyšší vzájemně spolupracující celky, jejichž pomocí se daly využít mozkové a duchovní kapacity lidí na mnohem vyšší nebo odlišné úrovni. Mohlo být docíleno schopností o nichž nemáme dokonce ani představu. Účelem mohlo být vytvoření jakési nadosobnosti alespoň pro určitou dobu nebo pro jisté časově omezené účely.

 

Důležité je nepodceňovat schopnosti našich předků a zaniklých kultur, protože naše civilizace je až přespříliš materialistická. Pro hmotu nevidí ducha, jehož schopnosti má tendence stále podceňovat a myslet si, že my už téměř všechno víme a ovládáme a že další vývoj je možný jen prostřednictvím špičkové techniky našeho typu.

Moc a síla pyramidy díl 1.

Pavel Mácha

Pyramidy jsou dnes doslova ovinuty různými ideologiemi, a to tak pomotanými, že v mysli dnešního člověka, dnešním vnímáním, je pyramida pouze něčím nevysvětleným a její prapůvod záhadou. Jelikož je zde už dostatek lidí schopných plně pochopit následující řádky, nastal čas popsat skutečnou podstatu tak, jak se věci a události okolo pyramidy mají v Pravdě. Pojďme krůček po krůčku, ověřováním a pochopením strohých faktů na sobě samém…

Pyramida - nejdříve základ základu - slovo: pyro je oheň a slovo amid je prostředek. Čiže pyramida je zařízení s ohněm uprostřed.

Konstruktéři pyramidy byli zasvěcenci - osvícení lidé, se znalostmi sahajícími daleko za hranice Sluneční soustavy, ovládající podstatné a základní stavební prvky vesmíru vzniklé z vesmírné hmoty. Tedy živly - oheň, vzduch, vodu a zem, zasazené ve vše objímajícím éteru. Znali dokonale průběh proudění sil na Zemi a pyramidy logicky projektovali a stavěli na základě těchto znalostí.

Skutečnému středu pyramidy se říká královská komnata, a to proto, že se v ní koncentruje největší množství energie, která jakoby v podobě plamene svíčky stoupá k vrcholu pyramidy. Toto místo a jeho energie může být využito k mnoha účelům. Lze tam sušit jakoukoliv hmotu obsahující vodu, nabíjet zdroje schopné pojmout energii, ostřit nástroje, mumifikovat a konzervovat maso nebo těla lidí, zasvěcovat adepty do vyšších znalostí o kosmických principech.

Pyramidy, nebo také „čtyřstěny“, jsou stavěny tak, že jedna strana míří přesně k jihu, další k severu a zbylé logický k východu a západu.

Na levé straně pyramidy najdeme negativní energii, na pravé pozitivní a na severu a jihu neutrální energii - harmonii poměrů sil.

Můžeme tedy  říci, že boky vyzařují opačné magnetické povahy. Pohlédneme-li do teorie elektro zákonitě nás napadne, že někde tady tím pádem musí být proudění elektronů a musí vznikat elektrická energie - mezi pozitivním a negativním, bude vznikat napětí. Ano, je tomu přesně tak, elektrickou energii najdeme právě ve vrcholu pyramidy. Délka vlny pyramidy 21 cm je stálá, stejně jako teplota v královské komoře 21°C (to číslo se nám vyskytuje v životě nějak často, že?).

Pyramidy tedy byly jsou a budou stroje či nástroje k zacházení s kosmickou energií. Nejsou to žádné hrobky faraónů, orientační body a další nesmyslené věci, které jsou pyramidám připisovány novodobými badateli. Nebyly postaveny otroky, ale za pomoci nejdokonalejších zařízení pracujících s kosmickou energií. Všechna tato zařízení byla po postavení pyramid zničena, aby nepadla do ruky nezasvěceným lidem.

Největší pyramida na Zemi stojí v Gize a její základní údaje mluví samy za sebe Strana čtvercové základny měří 230,4m a do výšky má pyramida 137,7m. Je postavena na ploše asi 5,4 hektarů a k její stavbě bylo zapotřebí 2 250 000 kvádrů, které dohromady mohou vážit 5,625*109 kg. Suma sumárum, na pyramidách a jejich nepochopení je vidět, jak člověk ve svém vývoji couvá a upadá stále více na závislosti od a do hmoty.

Tolik z širší teorie a pojďme se na to podívat blíže. Co jiného bychom asi měli probírat, než vodu?

S vodou je spojená celá existence lidstva. Je podmínkou života na Zemi. Voda tvoří více než 70 - 80 % lidského těla. Na jejím dostatku závisí lidský život. O to více fascinuje skutečnost, jak působí na vodu pyramidální energie. Voda vlastně bude středem našeho zájmu při všech pokusech s pyramidální energií.

S vodou umístěnou pod pyramidou se dějí úplně fascinující věci. Pod vlivem pyrénu se mění její molekulární struktura a při ochutnání takto upravené vody okamžitě poznáme změnu k lepšímu. Nejvýraznější změny se projeví u destilované vody, pramenité vody a minerálek. Jejich chuť zintenzívní a na jazyku snadno ucítíme stopy solí, minerálů a stopových prvků. Zesílí i bioenergetická hodnota vody. Tato voda pak může léčit. Modrá barva vyzářená do vody dává chuťově pocit, jako by voda byla studenější. Stojí proto za povšimnutí, že některé vody dovážené i prodávané na Západě se prodávají v modrých láhvích. A nejde jen o pocit chladu, ale i o zlepšení jejích léčivých vlastností, protože modrá barva vodu energeticky dobijí. Člověk by se měl každé ráno a večer napít takto energií nabité vody. Zajímavé je, že voda uskladněná pod pyramidou se nekazí, protože pyramida působí i antibakteriálně. To umožňuje její dlouhé uskladnění v místech s nedostatkem pitné vody. V takhle uskladněné vodě se totiž netvoří řasy.

Pro své vlastnosti je pyramidální voda výhodná i pro vaření a pečení. Zkracuje totiž čas vaření, jakoby zlepšovala konzistenci kynutého těsta, apod. Voda nabitá pyramidální energií urychluje vaření brambor a zeleniny asi o 10 minut.

Pozitivní účinek se potvrdil při kožních nemocech a alergiích. Při vnějším použití je velmi působivé proplachování vlasů touto vodou, které pak získávají vyšší lesk, kučeravost, přestávají se lámat a rychleji rostou.

Pyramidální voda je užitečná i při ošetřování tváře a očí. I zálivka touto vodou má podobné účinky, jako kdybyste květiny pěstovali pod pyramidou. Je známo, že asi po šesti týdnech se ve vodě mohou tvořit řasy a rozmnožovat různé mikroorganizmy. Pokud je však voda pod správně nasměrovanou pyramidou, řasy se netvoří a nerozmnožují se ani mikroorganizmy.

Tolik bližší teorie, přistoupíme k reálné praxi. Začneme však úplně jiným zařízením - povídáním o kompasu. Každý jej známe a umíme používat už ze základní školy. Teorie je nám každému více či méně jasná, ale o tom, že střelka kompasu, pokud není ovlivněná jiným magnetem, vždy spolehlivě směřuje k severu a to i v případě, že kompas zavřeme hluboko pod povrch Země, obeženeme ho deseti zdmi, nebo jej vyneseme do výšky. Stále bude ukazovat magnetický sever. Tedy proudění ovlivňující střelku kompasu které způsobuje její natáčení k severu, proniká veškerou hmotou. A jsme u „jádra pudla“: kompas a pyramidy fungují na stejný „pohon“ a zatímco o funkčnosti kompasu nikdo nepochybuje, u pyramidy je tomu přesně naopak. Kompas si do ruky může vzít každý, třeba jen v obchodě aniž by si ho koupil a uvidí, že s jistotou funguje. Do pyramidy se už ale těžko dostaneme a povedlo se to málo lidem. Není to však až taková pravda. My si svou pyramidu postavíme a naučíme se podle ní bezpečně ovládat kyvadlo. Nereálné ? Ale ano. Pojďme na věc.

dle http://www.mwm.cz

Moc a síla pyramidy díl 2.

Samozřejmě nebudeme stavět pyramidu tak velikou jako v Gize,ale můžeme si zahrát na dávné konstruktéry. Postavíme menší pyramidu - repliku ve velikosti, jakou umožňuje prostor, který pro ni vyhradíme, a také podle toho, jaké máme s pyramidou cíle. Pokud se od ní chceme učit nebo uchovávat potraviny, stačí malá, pokud se v ní chceme léčit postavíme velikou. Malá nebo velká, bude fungovat stále stejně, jen jinou silou.

Ideální do domácnosti a na zkoušky je 30 cm pyramida. Materiál, ze kterého budeme stavět, musí vyhovovat pouze a jen požadavku dostatečné tuhosti v takové míře, aby udržel přesný tvar pyramidy. Může to být tvrdý karton, dřevo, kovy, plasty, dokonce i dřevěná kostra potažená igelitem. Pyro účinek v ní nalezneme také.

výška      základna    strana     

10      15,70       14,94

15      23,55       22,41

25      39,25       37,35

30      47,10       42,82

40      62,80       57,96

50      78,50       74,00

70    109,90      104,58     

100   157,00      149,40     

120   188,40      179,28     

180   282,60      268,92     

Boky pyramidy máme tedy vyřezané a slepené k sobě. Pyramida nám stojí. Teď přichází ke slovu už zmíněný kompas. Po tvaru a rozměrech je další podmínkou k vyvolání pyroefektu přesná orientace pyramidy jednou stranou k severu. Tuto stranu si můžeme přesně označit, stejně jako místo kam budeme pyramidu stavět a stejně tak i bod, například na zdi, kam bude sever pyramidy směřovat. Zaměříme tedy sever, označíme jednu stěnu jako severní a namíříme její plochou pyramidu k severu.

Nastal okamžik, kdy je potřeba nechat pyramidu svému osudu, a to tak dlouho, dokud se Země jednou neotočí - tedy 24 hodin. Pyramida se musí v Zemském proudění usadit, čili nabít. Po 24 hodinách můžeme přistoupit k výrobě dalšího zařízení a tím je pověstné kyvadlo.

Tento nástroj bývá považován pouze a jen za pomůcku lidí provozujících okultní techniky, tedy za nástroj nevalné a pochybné pověsti a spolehlivosti, o kterém se říká, že je ovlivnitelný vším možným. Myšlenkou, silou vůle, duchovními bytostmi a nebo také hloupostí materialistického vědce. My si z kyvadla uděláme jasně fungující pomůcku, která bude bez jakékoliv debaty fungovat bez rozdílu každému člověku.

Kyvadlo zhotovíme z obyčejné niti a závažíčka. Závažíčkem může být třeba větší zámečnická matička nebo rybářské olůvko. Není k tomu potřeba žádných vysvětlení či okultních školení. Zacházet s kyvadlem nás naučí pyramida, kterou jsme si sami postavili. Jak už jsem uvedl výše, najdeme na severu a jihu pyramidy harmonickou energii. Přesuneme tedy kyvadélko na sever nebo na jih a nepohne se. Ale jestliže ho dáme k pravému boku pyramidy, bude se točit ve směru hodinových ručiček - pozitivním směrem – a na levé straně opačně, v negativním směru.

Poté co se smíříme s nově objevenou schopností a přestane se nám třást ruka z překvapení jak to krásně funguje, napustíme sklenici vody z vodovodu a přesuneme kyvadélko nad ni. Bude se točit na některou stranu v nějakém poloměru kroužení. Pak tuto sklenici vezmeme a necháme 24 hodin pod pyramidou. Po 24 hodinách ji opět proměříme. Závažíčko se ani nepohne, voda bude dokonale harmonizovaná. Pro ověření si opět načepujeme stejné množství vody do podobné sklenice či poháru a pohrajeme si s kyvadlem, jinak řečeno, začínáme poznávat jak nám to s kyvadlem jde. Rychlost výuky a citlivosti na kyvadlo je závratná, naučíte se s ním zacházet během několika minut, byť jste jej nikdy předtím v životě nedrželi v ruce.

A přichází první zkouška a zároveň malé překvapení pro okolí: dva stejné poháry naplněné do stejné výšky vodou necháme známým nebo příslušníkem rodiny zaměnit s tím, že poznáme, který pohár stál vpravo předtím, než byly poháry v naší nepřítomnosti zaměněny. Zapamatujeme si samozřejmě, co jsme nalili do pravého poháru – zda harmonizovanou destilku, anebo vodu z vodovodu. Dokonce „zkušebnímu komisaři“ dovolíme změnit i množství vody v pohárech - může klidně něco vody odlít. Po návratu z vedlejší místnosti poznáte sklenici s obyčejnou vodou během deseti sekund, ihned jakmile se závažíčko pohne. Pokud se do deseti sekund nepohne, anebo se jen rychle otáčí na niti, máte kyvadlo nad harmonizovanou vodou. Jednoduché, logické, jasné, statisíce a vícekrát přesně opakovatelné a nenapadnutelné ani nositelem Nobelovky…

Další kroky a kudy dál už vám napoví logika. Přeji mnoho štěstí.

dle  http://www.mwm.cz/

Poselství božské pyramidy


Jsou rozesety po celém světě. Proč ? Jaký měly účel ? Obrovské čtyřboké jehlany z mohutných kvádrů, ty egyptské navíc obklopené pouští. Monumenty zaniklých civilizací staré možná tisíciletí, ne li desetitisíciletí. Nebo více? Zcela zřejmě a patrně záměrně jsou postaveny technikou, která umožňuje tyto věky bez větší újmy přečkat. Pro nic za nic ? Jen tak ? To určitě ne.

Ve škole nás nutili se učit, že egyptské pyramidy byly postaveny jako hrobky faraonů. I když v žádné pyramidě nikdy žádný faraon nebyl pochován. O jihoamerických pyramidách se tvrdí, že je postavili jen proto, aby s jejich vrcholu mohli sledovat oblohu. Dnes mi to připadá trochu směšné, nehledě k tomu,že si navíc neumím dost dobře představit, jak se kněží, nebo kdo ta pozorování prováděl, každodenně pracně drápe nahoru po strmých stupních. Pozorování přitom určitě neprováděli žádní nezkušení mladíčci. Ale budiž, možná se opravdu drápali. Bylo ale nutné jen k vůli tomu stavět takový kolos ? Nestačilo by postavit nějakou boudu na stejně vysokém pahorku ?

V Číně je dnes známa více jak stovka pyramid. Jedna z nich, nazývaná Bílá, je jednou tak velká jako mnohem slavnější egyptská pyramida v Gíze, nazvaná z jakéhosi důvodu Cheopsova. Čínská vláda všechny pyramidy na padesát let uzavřela. Uvnitř se totiž našli artefakty, se kterými si nikdo neví rady. Jako by nepocházely z tohoto světa. Hermetické uzavření zdůvodnili tím, že momentální věda není schopna tyto věci nejen pochopit, ale ani jim porozumět. Mají asi pravdu.

Podívejme se do Egypta. Stokilometrový řetězec pyramid se táhne od Abu Roaš na jih až k osadě Fajúm. Jsou různě, na první pohled až nesmyslně "poházeny". Je to náhoda ? Teorií o smyslu rozmístění je jako máku, které je ale možno věřit ? Ponechme tedy prozatím otázku "proč" stranou a zkusme se podívat na otázku kdo vlastně mohl dát pyramidy postavit.

Na tuto otázku nedokázaly dát odpověď ani generace, které lze označit jako staří Egypťané. Údajně "seriózní" kronikář Hérodot, pobývající v Egyptě v 5. století před Kristem tvrdil, že pyramidy v Gíze vznikly za vlády faraonů Chufeva a Chefrena. V jiné publikaci pak docela vážně tvrdil, že za vznikem pyramid stojí kurtizána Rhodope. Ta měla od každého ze svých nahodilých milenců poždovat jeden velký otesaný kámen, až z nich postavili pyramidu. Hérodot navíc sekl dalšího kozla jiným tvrzením, že pyramidy byly postaveny až po velkých stavbách faraona Ramsese II., který měl žít někdy od 1290 do 1232 před Kristem. Jména Chufev, Chefrén, nebo Mykerinos, která uvádí Hérodot a která jsou vcelku potvrzená i archologickými výzkumy, bývala už ve starověku zaměňována jinými faraony.

Dá se předpokládat, že vinu za tyto zmatky nese křesťanství, které se v podobě koptické církve rozšířilo. Tato církev ostatně v uzavřených oblastech a osamělých pouštních klášterech přetrvala dodnes. Mnich Syncellus, příslušník této církve a poustevník tvrdí, že pyramidy dal zřídit jakýsi král Sufis. Prý to byl zprvu bezbožný člověk, ze kterého se ale stal přesvědčený křesťan. A na paměť svého obrácení dal postavit pyramidy. Arabští kronikáři zase připisují autorství pyramid králi Suridovi. Původní legenda o tomto králi však rovněž asi pochází z koptického pramene. Podle tohoto pramene tento král však spíše než zbožný, musel být značně pyšný. Dal prý do jedné pyramidy zasadit desku s nápisem : Já, Surid král, jsem vystavěl a dokončil tyto pyramidy za jednašedesát let. Bez komentáře.

Autorství staveb je připisováno také kočovným Hyksósům jako nezničitelný monument hlásající jejich vojenské vítězství nad slavným Egyptem.

Dnešní, oficiální datování vzniku pyramid, klade jejich výstavbu do období od roku 3000 do 2500 před Kristem. To datování jim trochu nesedí, protože teprve koncem tohoto období se na scéně objevuje stavitelský "otec" pyramid, stavitelský génius, lékař, inženýr, kouzelník, velekněz a ministr Inhotep. Od zakladatele III. dynastie faraona Zósera prý dostal příležitost postavit svou první pyramidu, jíž byla stupňovitá, šedesát metrů vysoká pyramida v Sakkáře. Zóser byl asi s Inhotepovým výkonem spokojen, protože sakkárská pyramida měla být vzorem pro stavbu Velké pyramidy v Gíze, údajně postavené o sedumdesát let později.

Stanovení počátku tohoto pyramidového období vychází z jakéhosi prvního historicky zjištěného data, kdy bájný král Meni měl sjednotit Egypt. Teprve potom mohla vzniknout společnost, která by byla schopná takových výkonů. V protikladu s tímto oficiálním tvrzením je názor vědátorských outsiderů. Ti na základě jiných, také svým způsobem ověřených údajů, datují dobu vzniku pyramid na deset tisíc a někteří dokonce na sto tisíc let. Mají pro toto tvrzení dlouhou řadu důvodů, povíme si o nich příště.

Teď se vraťme k otázce, k čemu vlastně mohly pyramidy sloužit když pomineme hrobky. Starý zákon a jím ovlivnění křesťanští pisálkové považovali pyramidy jako obilní sýpky biblického Josefa. Na starých kresbách, pocházejících z doby před okupací Egypta napoleonskými vojsky, jsou skutečně zobrazeny s okénky. Ti kreslíři pyramidy nikdy na vlastní oči neviděli. Což o to, podzemí kolem pyramid je doslova protkáno prostorami, jejichž využití uniká jakékoliv pro člověka smysluplné představě, kde staří Egypťané klidně mohli obilí skladovat. Prý tam nějaké dokonce našli. Má být uloženo v muzeu a když je objevili, bylo prý úplně jako čerstvé a neztratilo ani klíčivost. Otázkou zůstává, jak se dá zjistit stáří obilí.

Velmi rozsáhlá literární díla jsou věnována využití pyramid jako nesmrtelných památníků zašlé slávy faraonů. Když už autoři museli volky nevolky přiznat, že pyramid nikdy jako hrobek faraonů použito nebylo, přišli tedy s originálním vysvětlením proč nebylo. Podle nich byly pyramidy vystavěny jako kamufláž. Mělo se tím zabránit vykradačům hrobů porušit posmrtný klid faraonů, jejichž hrobky prý jsou ukryty na blíže neurčeném místě v labyrintu skal a jeskyní kdesi daleko po proudu Nilu.

Zvláštní zmínku si zaslouží verze o důvodech, které přiměly bájného krále Surida ke stavbě pyramid. Popisují to staří arabští historikové. Surida ke stavbě přiměly proroctví jeho astrologů. Podle nich lidé a Země budou zahlazeni a hvězdy vymrštěny ze svých drah. Pak bude následovat potopa a po ní vpád dobyvatelů, kteří vyhubí zbylé lidi. Surid tedy vystavěl pyramidy jako neporušitelný, i padajícím hvězdám vzdorující kryt pro mumie svých předků a pro své poklady.

Těžko říci jak velký podíl má tato stará pověst, nebo Caiceho snová proroctví na dnešních předpokladech, že nitra pyramid ukrývají veškerou starou egyptskou moudrost, znalosti aritmetiky a geometrie, astrologie a přírodních lékařství. Navíc mají být v pyramidách uloženy jakési nástroje z nerezavějící oceli umožňující předvídat budoucnost z hvězd, ohebné sklo, nápoje nesmrtelnosti a rafinované jedy. Jako strážce prý Surid určil zlé duchy.

V 15. století považovali někteří badatelé pyramidy za čistě umělecké dílo s dokonalými proporcemi. Nelze se tomu divit. Tehdejší společnost žila plně v duchu pozdní renezance, usilujícímu o postižení umělecké dokonalosti a estetické působivosti matematickými formulemi.

Zbývá dodat, že vědou tak okouzlené 19. století vidělo v pyramidách astronomické observatoře, orientované na hvězdu Sotis, Sirius. Tuto orientaci mají mít na svědomí mimozemšťané, kteří kdysi u Nilu přistáli a přinesli pravěkým Egypťanům veškeré vědění. Příště si povíme o jiném, možno říci podivně senzančním vysvětlení smyslu pyramid. Vydáme se do oblasti proroctví a povíme si, jak s tím souvisí pyramidy.

Psal se rok 1859 a přinesl pokus o snad nejfantastičtější teorii snažící se o vysvětlení smyslu Velké pyramidy. Teorie říká, že pyramida je božské zjevení a výraz mesiášských proroctví, které už před 5000 lety po celém tehdejším světě rozšiřovali předchůdci dnešních Židů. Proroctví předvídaly čas a okolnosti Kristova narození, smysl jeho působení i podrobnosti jeho smrti. Autoři teorie zcela zřejmě vycházeli z různých proroctví evangelistů. Pokusili se o jejich spojení a upravili je podle svých potřeb. Žádný z prorokujících evangelistů totiž celkové proroctví týkající se Ježíšova života a smrti nenapsal. A to ani židovští, ani křesťanští proroci.

Poselství božské pyramidy 2

Každé z proroctví se týkalo pouze určité části, jako by Kristův život byl již dopředu "naplánován" a předurčen. Podle jednoho proroctví musel být Ježíš synem člověka, podle druhého musel být z rodu Josefova, podle třetího se musel narodit v Betlémě. Zajímavé na tom je, že jednotlivá proroctví pocházejí od různých proroků, kteří byli na sobě časově nezávislí.

Nikde se ale nehovoří o nějakém přesném datu narození Mesiáše, natož data o jeho životě a smrti. Teorie však tvrdí, že v pyramidě jsou zakódována přesná data Ježíšova narození, událostí z jeho života a jeho smrti. Autoři sice hovoří o přesných datech, v celé teorii však jediné datum nenajdete.

Ono to totiž není tak jednoduché. Dodnes se nikomu z řady různých odborníků nepodařilo toto datum chronologicky určit. Ať už vycházeli z bible, nebo jiných pramenů. Toto všechno má být zakódováno ve strukturálních symbolech Velké pyramidy v Gíze, která měla být postavena egyptskými domorodými dělníky pod božsky osvíceným dohledem židovských stavitelů.

Ti měli do místností a chodeb pyramidy vložit tajný symbolický význam. Pro jeho porozumění bylo třeba znát neméně tajné měřítko. Po proměření tzv. pyramidovým loktem, nebo pyramidovým palcem, pak bylo možno data přečíst. Počítání prorockých dat má začínat při vstupu do královské hrobky. Ta je v teorii nazvána "Komora tajemství otevřeného hrobu", nebo "Komora Velkého Orientu" a také "Soudní síň národů". Počítání pokračuje přes "Prostor chaosu" a "Sál výšky a hloubky". Ať už se ale odborníci pokoušejí počítat podle jakéhokoliv systému nastíněného teorií, jejich výsledky se absolutně neshodují s výsledky, které prezentují autoři teorie.

To nebudeme brát v potaz výsledky počítání některých také odborníků, podle kterých do pyramidy egyptští, židovští,či jací stavitelé, zakódovali pouze data týkající se křesťanů. Vlastně jen malé části křesťanů, totiž protestantů a zabývajících se ze všech zemí výhradně Anglií. Z kamenů pyramidy má jít vyčíst nástup kdejakého anglického krále, všechny maléry protestantských biskupů, dění ostatního světa však nechávají bez povšimnutí.

Další pozoruhodností teorie je, že v prorokování podle ní je až nápadná shoda s minulostí. Nefunguje to však pokud se týká budoucnosti. Podle toho by Velká pyramida navzdory své mohutnosti nevěštila o nic lépe než pokoutní pavlačové jasnovidky. Jen malou ukázku. Proměřili chodbu vedoucí od schodiště k prahu "Síně chaosu" tajným coulem a došli k závěru, že 29. května 1928 dojde neodvolatelně k "Soudnému dnu". K ničemu nedošlo, to však zastánce teorie nijak "nerozházelo". Přispěchali s prohlášením, že se v onen den muselo udát cosi, co lidstvu přinese osudové ovoce teprve v daleké budoucnosti.

Autoři v obhajobě své teorie tvrdí, že vycházeli ze studia zachovaných úryvků starých egyptských literárních dokumentů, zejména "Knihy o smrti", a dále pak studiem původu samotného slova pyramida. Řecký název "pyramidos" je odvozen z chaldejsko-hebrejského Urim-Midim, což znamená "zjevení", nebo "vysvětlení v mírách". O nějakém studiu ucelených dokumentů však sotva může být řeč. Snad jen o seznámení s překlady některých jednotlivých papyrů. Určitou inspirací pro autory teorie mohl být jeden z papyrů, tzv Ahmesův papyrus. Protože je v něm dost početních úkonů, byl původně považován za příručku zeměměřiče. Po jeho ošetření a důkladném prostudování vypadá spíše jako "školní sešit" nějakého egyptského studenta. Svědčí o tom celá řada počtářských chyb, které už tenkrát někdo opravoval červeným inkoustem. Papyrus měl vzniknout někdy kolem roku 2200 před Kristem a Ahmes jej po několika staletích pouze přepsal. Na přepisu je okouzlující úvod. Zní doslova takto: Předpis, jímž se dospěje k znalosti všeho temného, všech tajemství, ukrytých ve věcech.

Už jen tato věta mohla autory fascinovat. A protože přepis obsahoval výpočty, bylo asi autorům jasné, že papyrus obsahuje i výpočty rozměrů pyramidy. V matematice asi moc kovaní nebyli,protože na neopravené chyby nikdo z nich nepřišel. Natož pak se zamyslet nad výpočty samotnými.

Poselství božské pyramidy 3

Početní příklady v Ahmesově papyru jsou opravdu na takovém stupni, že by odpovídaly znalostem dnešního žáka šesté třídy základní školy. Pokud je překlad originálně správný, mohu uvést jeden z příkladů egyptské matematiky oné doby. Například tento: Uchatebet její je 360, její pirems 250. Zadání : urči její seqd. Je připojeno i řešení: Vezmi polovinu z 360, což činí 180, děl 180 číslem 250 a dostaneš 1/2, 1/5 a 1/5 lokte. Loket má sedm pěstí, násob tedy sedmi. Její seqd pak činí 5 a 1/2 pěsti. Tady je chyba, správně by mělo být 5 a 1/25 pěsti. Egypťané nazývají pyramidu "smr", nebo "in". Výraz "pirems", který se nachází v početním příkladu, patrně už staří Řekové považovali za jméno stavby. A odtud je asi odvozen název pyramida. Je to ale trochu jinak. "Uchatabet" je hrana základny pyramidy, "seqd" cotangenta sklonu stěny a "pirems" je prostě výška pyramidy. Co nás to ale učili ve škole ? Prastaří Egypťané byli primitivní zemědělci. Tři tisíce let před Kristem se údajně měli sjednotit a vzniknout Egyptská říše. Je li datování Ahmesova papyru alespoň přibližně správné, pak se o primitivitě dá stěží hovořit. A v té době měli primitivové stavět pyramidy !

Je tu ale jiná záhada, kterou dodnes nikdo nedokáže vysvětlit. Je všeobecně známo, že čtverec, na němž pyramida stojí, má obvod rovný obvodu kruhu, opsaného výškou pyramidy. To by ukazovalo nejen na znalost řešení kvadratury kruhu, ale dalo by se usoudit, že stavitelé pyramidy znali a dokázali vypočítat Ludolfovo číslo nejméně na pět desetinných míst. Tato úvaha je namístě i přesto,že základna pyramidy je zasypána pískem a vrcholek údajně chybí. Nebo pyramida žádný neměla ? Aniž by vědátoři byli schopni alespoň připustit byť vzdálenou možnost, že stavitelé pyramidy by byli schopni znát Ludolfovo číslo a tím tedy byli schopni takové přesnosti, šmahem je to odmítáno jako zhola nemožné. Vždyť matematikové poprve dokázali vypočítat Ludolfovo číslo na pět desetinných míst teprve roku 1580 po Kristu !

Co všechno lze údajně z pyramidy vyčíst ? Má toho být celá řada. Tzv. pyramidový loket má představovat desetimiliontinu polární poloosy Země, z níž byl loket zřejmě odvozen. Podobně je náš metr desetimiliontinou kvadrantu poledníku. Egypťanům je připisována také znalost kulovitého tvaru Země. I když je tato znalost zpochybňována, v egyptské "Knize mrtvých" stojí: .... nechť nechodím hlavou dolů jako protinožci. Výška pyramidy násobena miliardou má udávat vzdálenost Země od Slunce. Toto tvrzení je ale sporné. Nikdo neví, zda pyramida měla, nebo neměla nějaký vrchol a tedy jaká je její opravdová výška. Z rozměrů pyramidy se má dát vyčíst velikost a hustota nejen Země, ale i Měsíce. Z těchto rozměrů mají jít dešifrovat i atomové váhy prvků. Nekomentujme tato tvrzení. Jisté je jedno. Z astronomického hlediska je pyramida velmi zajímavá a podnětná.

Dokazuje mimo jiné schopnost dá se říci přesné hvězdářské orientace stavitelů podle světových stran. Severojižní strany se shodují s poledníkem až na zanedbatelnou chybu 2´28" a 1´57", západovýchodní hrany jsou přesné. Neméně přesné jsou i vnitřní chodby, ty se shodují s poledníkem až na 4´30". Do Velké pyramidy se vstupuje přímou chodbou, která je v podstatě rovnoběžná se zemskou osou. Astronom Herschel z toho po mnoha měřeních usoudil, že chodba je skloněna tak, aby se v ní objevila hvězda Alfa Draconis. Pátráním ve starých záznamech a propočty zjistili, že to bylo možné jednou kolem roku 3400 a podruhé kolem roku 2100 před Kristem.

Pokud by se tato teorie "ujala", zcela by vyvrátila oficiálně platnou chronologii egyptských dějin. Doba pyramid je podle ní kladena do vlády IV. dynastie, tedy do 27. až 26. století před Kristem. Rozdíl je tak značný, že ho nelze vysvětlit připouštěnou tolerancí 200, nebo 300 roků. Dnešní egyptologové se přesnějšímu datování zcela vyhýbají i přesto, že disponují údajně spolehlivými metodami. Příště se na pyramidy podíváme z jiného pohledu.

Už dávno neplatí, že veškeré záhady a tajemství pyramid jsou vyřešeny a už není co objevovat. Je toho tolik, že není daleko doba, kdy nejen pro turisty bude přístup k pyramidám zakázán. Čínská vláda prohlásila oblast, v níž se nacházejí čínské pyramidy, za zakázané území, vojenské území. Egypťané kolem oblasti pyramid staví mohutnou zeď. Proč ? V prosinci roku 1935 viděl slavný americký "spící" prorok Edgar Cayce v hypnotickém stavu scény z pradávné historie Egypta. Podle záznamů z této seance Cayce řekl, že okolo roku 10 500 před Kristem přišli do Egypta obyvatelé bájného kontinentu Atlandida, kteří se zachránili z jejich potápějícího se domova. Jenže Cayce "hovořil ze sna". Řekl také, že vědci 20.století naleznou pod sfingou, a nejen tam, artefakty zaniklé atlantské civilizace.

Doposud je známo, že byly nalezeny rozsáhlé podzemní prostory tak perfektně vytesané do skal, že ani při použití dnešní nejmodernější techniky by takové preciznosti nebylo dosaženo. Jestliže Egypťané nelitují nákladů na postavení zdi, vždyť při ubohosti životní úrovně by mohli tyto finanční prostředky využít daleko účelněji, muselo se toho najít podstatně více. Nechci přitom brát v potaz probleskující fámy o sochách a nepochopených přístrojích. Asi na tom ale něco pravdy bude.

Tradiční egyptologie tvrdí, že sfingu, společně s pyramidami, postavili za panování faraona Cheopsa někdy kolem roku 2500 před Kristem. Toto datum je asi pro vědátory něčím magické. Konkrétně pro toho, kdo celý scénář egyptské historie vymyslel. Nebo spíše vysnil. Vždyť nepochybně dokázat se z toho nedá vůbec nic. Autoři scénáře patrně vycházeli z pouhých indicií a navíc v souladu s politickými potřebami. Kdo viděl bombastické vítání problematické mumie faraona Ramsese na káhirském letišti, když jej letadlem přepravili zpět do Egypta po zkoumání na amerických univerzitách, ten dá mému tvrzení za pravdu. Nic proti tomu, Ramses je pro Egypťany pojem.

Poselství božské pyramidy 4

Ale vraťme se do Gízy ke sfinze. Pro řadu archeologů tvář sfingy zpodobňuje faraona Cheopse. Vždyť podle scénáře on měl být investorem stavby. Je to prezentováno jako fakt i přesto, že srovnávací analýzy se sochou faraona v káhirském muzeu jakoukoliv podobu vyloučily. O pochybnostech týkajících se historie sfingy obšírně psal roku 1949 egyptolog Selim Hassan. Se zlou se ale potázal a to na dlouhou dobu další kritiky odradilo.

Teprve na počátku 90. let dvacátého století přišla na inkriminované místo nová generace geologů. Na pomoc si přinesli elektroniku. A pak to začalo. První vážnější ránu tradiční teorii zasadil americký badatel John West. Zkoumal erozi na trupu sfingy a došel k jednoznačnému závěru. Eroze nemohla vzniknout působením prudkého větru nesoucího písek, nýbrž působením vody. Sklidil výsměch,vždyť v této oblasti údajně nepršelo už dobrých 12 000 roků. Protože West nebyl "oglejtovaný" geolog, pouze amatér, pozval si na pomoc na slovo vzatého odborníka. Tím byl další Američan, geolog Robert Schoch z bostonské univerzity. Asi proto, že teď už šlo do tuhého, Egyptská organizace pro starožitnosti odmítla dát Schochovi povolení ke zkoumání sfingy. Protože se ale ke Schochovi přidali další geologové a navíc se přidali také klimatologové, na jejich nátlak museli Egypťané povolení vydat a skupina odborníků se mohla dát do práce.

Obavy egyptských starožitníků se vrchovatě naplnily. Geologové s klimatology prokázali, že eroze musela vzniknout působením prudkých lijáků. A přišla další rána. Ta přišla, když svou elektronickou aparaturu zapnul Luis Kalvarez. Namířil proud elektronů do nitra pyramidy a měřáky se mohly zbláznit. Grafy, zobrazující pronikání elektronů sfingou ukázaly, že pod vápencovou "slupkou" skrývá sfinga i jiné minerály a prvky. Má tam být i nějaký kov a v základech sfingy je nejméně šest dutých prostor.

Po Schochovi přišli další odborníci a beze zbytku potvrdili jeho závěry. Z toho by tedy mělo být jasné, že oficiální datování vzniku sfingy "trošku nesedí". Vždyť další oficiální teorie říká, že lijáky v tomto pásmu byly obvyklé někdy na konci doby ledové, což by mělo být někdy kolem roku 15 000 před Kristem. Ještě další teorie říká, že pršet v oblasti Nilu přestalo 7000 roků před Kristem. I kdyby jsme podle další teorie snížili dobu bez dešťů na polovinu, stejně to neřeší zásadní problém, kdo tedy vlastně pyramidy postavil. Další teorie přece říká, že v tu dobu se po egyptských pláních "proháněly" primitivní kmeny! Mělo by být jasné, že všechny teorie jsou na nic, ale není.

Další výzkumy pak už Egypťané nepovolili. Lépe řečeno výsledky výzkumů za halasného souhlasu konzervativců úplně zpochybnili. Jenže oponentů "zastánců tradice" je zřetelná značná převaha. Před vědou tak vznikl obrovský, a zdá se, že v současnosti neřešitelný problém. Předpoklad, že průzkum podzemních prostor pod sfingou a pyramidami přinese buď potvrzení, nebo vyvrácení stále oficiálně platných teorií, není možné naplnit vzhledem k zákazu dalších výzkumů. Ten zákaz ale zřejmě platí jen pro cizince, proč by jinak stavěli tu zeď? Je tak důkladná, že ta berlínská by vedle ní musela "blednout závistí".

Po čase se pak asi v egyptské vládě našel přemýšlivý člověk. Vláda z celkem jasných příčin změnila svůj názor a povolila výzkum americkému milionáři Shorovi, majiteli nadace spícího proroka Cayceho. Nikde není uvedeno, kolik za to musel Shor zaplatit. Zadarmo to určitě nebylo. Za asistence šéfa egyptských starožitníků Hawasse pak na závěr "výzkumu" oznámili, že pod sfingou a kolem ní jsou opravdu duté prostory a tunely. Tím pouze oficiálně potvrdili to, co už bylo dávno známé. Hawass však nepřiznal, že už byly zkoumány prostory kolem Velké pyramidy. Slíbil ale, že až budou podzemní prostory pod sfingou otvírány, svět to uvidí prostřednictvím přímého televizního přenosu. Sliby, chyby. Uběhlo šest let a kde nic, tu nic. Zato zeď utěšeně roste.

Už jsme se o dr. Hurtakovi zmínili. Tento vědec byl, nebo dosud je jedním z vyvolených, které egyptská vláda vpustila do podzemí. Hurtak při předvádění filmu o výzkumech podzemí pod gízkou plošinou prohlásil mnohé. Řekl mezi jiným, že gízký nález lze přirovnat k nečekanému, ale o to překvapivějšímu a šokujícímu, kontaktu s nepochopitelně vyspělou mimozemskou kulturou. Tato slova můžeme brát s určitou rezervou. Proč překvapivému? Že se nějaká civilizace vydala úplně jinou cestou než ta naše? Je naprosto pochopitelné, že pro člověka dnešního ražení setkání s čímkoliv neznámým musí být senzační, šokující. Navíc je celá tato společnost masivně "krmena" nesmysly o vyjímečnosti nynější populace. Nejen vědátoři, tím jsou myšleny převážně ty "rozhodující páky", spolu s vládami, buď nejsou schopni akceptovat skutečnost, že před touto civilizací mohly být jiné, na podstatně rozdílné úrovni, záměrně se vyhýbám označení na daleko vyšší úrovni, nebo, stejně jako dříve církevníci, si z toho udělali soukromý byznys.

I přes veškeré výkřiky nevole je jen dobře, že egyptská vláda "zarazila" přístup do podzemí kdekomu. Už i to svědčí o vyjímečnosti nálezů. Číňané uzavřeli oblast kolem jejich pyramid tím, že ji vyhlásili za strategicky významné místo a pyramidy na padesát let zakonzervovali. Jako důvod uvedli, že dnešní věda není schopna nálezy nejen pochopit, natož pak smysluplně využít.

Egypťané už poušť dost dobře za strategicky významné místo vyhlásit nemohou. Jedině že by tam nechali Američany rozmístit rakety. A to zaplať pán bůh nehrozí. I přes nemalé náklady tedy stavějí masivní zeď a není daleko doba, kdy vstup, pokud bude vyjímečně povolen, bude možný jen opravdu vyvoleným a povolaným. Dobře tak, vždyť různých darebáků je i mezi vědátory jak naseto. I vědátoři jsou jen obyčejní lidé.

Podle Hurtaka je v podzemí záznamů a artefaktů spousta a jejich studium si vyžádá dost času. Už dosavadní první "nahlédnutí" dokumentují naprosto zřejmě jediné. Veškeré dnešní pozemské jazyky, kultury a náboženství, vycházejí z jediného společného zdroje. Tento zdroj by se dal označit jako "mateřská civilizace". To ale asi nebude nic nového, tato civilizace rozhodně bude něčím potomkem. Jinými slovy tato civilizace nevznikla na základě nějakého božího slova. Nevznikla ani evolucí. Byla vytvořena. Že pro to nejsou důkazy? Jsou, byť někdy nepřímé. Chybí jen vůle je akceptovat. Ať už jde o vůli církevní, nebo politickou. Tyto vůle jsou rozhodující pro to, jaký postoj pak vědátor zaujme. A v neposlední řadě také okolnost "co za to".

Poselství božské pyramidy 5

Budeme li alespoň trochu brát na zřetel Cayceho "snová" proroctví, a po nálezu města bohů v Gíze bychom měli, pak mimo tohoto nalezeného depozitáře by měly existovat ještě dva další. Jeden z nich by měl být nedostupný až do doby, než bude nalezena, nebo se vynoří z moře bájná Atlantida. Ten další depozitář by měl být ukryt na území Yucatanu v Mexiku. Cayce hovořil o tom, že ukryté záznamy jsou sepsány částečně rannými egyptskými hieroglify a částečně atlantským písmem. Hurtak to víceméně potvrdil. Nehovoří sice o písmu kterým jsou záznamy napsány, ale prohlásil, že "se dají přečíst". Ovšem přečíst něco a pochopit o čem je řeč, jsou dva naprosto rozdílné pojmy.

Už po prvním "ohledání" podzemních prostor bylo zřejmé, že dnešní badatelé nejsou první, kdo do podzemí vkročil. Na několika místech je patrné, že někdo tam vstoupil už někdy dříve a vchody za sebou pečlivě zasypal. O tom kdo tam tajně vstoupil a proč vchod tak pečlivě ukryl, můžeme jen spekulovat. Lze usoudit pouze jediné. Musel to být někdo, kdo moc dobře věděl kam leze. A hlavně co tam asi může najít. Pak báchorka o místu posledního spočinutí faraona Cheopse, který měl být pohřben v podzemí na ostrůvku uprostřed jezírka, mohla být určitým varováním před pokusy o vstup do podzemí. Za narušení faraonova posmrtného klidu čekal provinilce přísný trest. Jedno takové místo badatelé našli. Objevili komoru z větší části zaplněnou vodou a bahnem. Vodu odsáli a bahno museli vynášet v kbelících.

Když se dostali až na dno, uprostřed komory našli kruhový objekt, který při troše fantazie mohl být umělým jezírkem. Chyběl jen ostrůvek, na němž měl stát vznosný faraonův sarkofág. Pokud měl být vznosný,pak by byl nejméně granitový. Jenže kde nic, tu nic. Ostrůvek mohli klidně vynést v kýblech s bahnem, se sarkofágem by to už tak lehké nebylo. Nějaké kosti se tam ale přece jen našly. Byly jakoby pohozené na podlaze a kolem nich ležely střepy nějaké keramiky. Víc se o tom buď neví, nebo nemluví. Ta povídačka o hrobce faraona, navíc určitě správně "okořeněná" hrozbami trestů, asi moc účinná nebyla. Ty kosti mohou být pozůstatky zloděje, kterému se podařilo dostat až do komory a tam mohl narazit na nastraženou past. Jinými slovy došel kam neměl a zasypalo jej to. Zdá se, že obdobná zabezpečovací technika proti násilnému vstupu je použita i ve Velké pyramidě.

V písemných záznamech má být mnoho zajímavého, prý až šokujícího. Pokud na tomto tvrzení opravdu něco je, pak se pravdu o obsahu textů hodně dlouho nedozvíme. Možná je to dobře. Šokovat může i to málo, co už proniklo ven. Celosvětová potopa ukončila minulý životní cyklus. To by měl být podle záznámů nesporný fakt navzdory tomu, že vědátoři se dodnes přou zda byla, nebo nebyla. Po opadení vod měl začít současný životní cyklus. Podle záznamů na jeho počátku stálo egyptské bájné období Zep Tepi. Objevili se bohové, kteří přeživší lidi učili základům civilizace. Potopu tedy nějací lidé museli přežít. Otázkou také je, za jak dlouho po opadení vod se bohové objevili. Jen velmi ztěží si lze představit jací mohli být lidé, kteří potopu přežili. Nebo spíše jejich potomci.

Hovoříme o cyklech. Jsou to zřejmě určité časové úseky určené pro život jedné civilizace. Je pouze věcí civilizace, jak s tímto časovým obdobím naloží. Každopádně je jí dána šance nějak se rozvinout. Cyklus předchozí civilizace byl násilně ukončen potopou. Proč? Co toho bylo příčinou? Opět spekulace, vždyť důvodů mohlo být hned několik. Pomiňme přitom bláboly vědátorů o tom, že předchozí civilizace absolutně nemohly dosáhnout úrovně této civilizace. Klidně mohly a jak se ze záznamů zdá, tak nás i předčili. Hurtak řekl, že šli jinou cestou. Jakou? Technologicky možná, ale lidsky? Jestliže my sami jsme takoví, jací jsme, tedy se sklony k násilnictví, zlodějně, sebedestrukci, museli být alespoň v zásadě stejní. Vždyť jsme patrně potomky těch, co přežili potopu!

Nebude proto vůbec od věci zamyslet se kdo a jakým způsobem mohl dostat šanci přežít. Jestli šlo o náhodu, nebo nějaký výběr. V záznamech to má být popsáno, ale zatím bohužel se o tom nikdo nezmínil. Asi mají proč, nebo to ještě není řádně prostudováno. A protože Hurtak označil řadu údajů za šokující, pak .... Spekulovat se o tom ale dá.

Je možné tvrdit, že Utnapištim, nebo chcete li biblický Noe, nebyli žádná "ořezávátka", tedy primitivové na slovo poslušní pánaboha. Pohádka o arše naplněné všemi druhy flory a fauny se dobře poslouchá, ale už hůře provádí. A to ani v případě, že by šlo o zázrak. Ale ty kresbičky, kde jedním okénkem archy vyhlíží Noe, přes rameno mu vykukuje žirafa a ve vedlejším okénku pak lev,jsou opravdu rozkošné. Tak to ale ani v nejmenším nemohlo být, snad mimo jakési archy. Předpokládejme, že vybrané hrstky lidí a zvěře na odlehlých místech potopu přežily. Vody opadaly jen zvolna a klidně to mohlo trvat i jednu, až dvě generace. Za tu dobu se z původně civilizovaných lidí zákonitě museli stát divoši. Možná jeskynní lidé, živící se plody a kořínky. Jaké jiné možnosti mohli mít? A Noe? Předpotopní bohové tento stav patrně předvídali, asi to pro ně nebylo žádné novum. Noe pak musel být jedním ze zasvěcenců, pro které život nebyl tajemstvím. A určitě nebyl sám, kdo se snažil zachránit co se dalo. Archa pak mohla být depozitářem, laboratoří, vědeckým pracovištěm, určeným k záchraně vzorků života. Předpokládá to ovšem znalost genetických kódů a schopnost jejich aplikace.

Tak se klidně mohla v bájném období Zep Tepi "odněkud" vynořit skupinka bohů,která zasvěcovala přeživší tvory do základů civilizace. Lépe řečeno "šlechtila" je do stavu, kdy byli schopni pochopit to, co se je bohové snažili naučit. Nevím. Pokoušel jsem se vžít do role jeskynního primitiva a srovnávat to s vědátorským samovolným evolučním vývojem. Je to patrně krávovina na entou. Je známo, že mozek se "programuje" vjemy a zkušenostmi. To znamená, že aby mohlo dojít k jakékoliv změně přemýšlení, v jakémkoliv směru, musí k tomu být dostatečně silný impulz. Oko něco nového vidí, ucho slyší, mozek zaznamená a hajdy to vyzkoušet. Jenže .... Mohl mít jeskynní člověk při značných starostech o přežití rodiny ještě čas na pokusy? A pokud by i nakrásně fungovala nějaká kmenová pospolitost a dělba práce, pak křesáním kamenů o sebe asi nikdo nevymyslel kamennou sekyru. Ačkoliv .... Dědictví otců v genech se nezapře. A k tomu bohové ....
Zdroj: www.matrix-2001.cz

Dokázali bychom dnes postavit Cheopsovu pyramidu? díl 1.

Člověk se bojí času. Čas se bojí pyramid. /arabské přísloví/

Egyptské pyramidy jsou stále mýtem. Po celém světě se vědci a inženýři snaží přijít na kloub tomu, jak byly tyto monumentální stavby před 4500 lety postaveny. Zasloužily se o jejich stavbu naše či předešlé civilizace, nebo jsou dokonce podle některých fantastických teorií dílem mimozemšťanů? V pouštním písku a mohutných zdech pyramid je stále ještě dost tajemství pro další badatele, kteří se pokoušejí záhadu rozlousknout.

Připustíme hypotetickou otázku na hraně fantazie. Bohatý jedinec nebo bohatá instituce vypíší v nejbližší době výběrové řízení na stavbu nové Cheopsovy pyramidy v Gize. Budou se stavební firmy hrnout do konkurzu, nebo stavební manažeři jen nesměle polknou.

Jaké jsou výchozí podmínky? Celkem by bylo potřeba dobrých 2,5 milionu kamenných kvádrů se spodní plochou kolem jednoho metru čtverečního a výškou asi jeden metr. Jedna strana pyramidy má délku 230 metrů a její výška při dostavění byla 146 metrů. Váha byla spočítána na 6,5 milionu tun.

Co se vejde do pyramidy

Do pyramidy by se vešla katedrála Santa Maria del Fiore ve Florencii, katedrála sv. Petra a Pavla ve Vatikánu a ještě by tam zbylo místo na chrám svatého Víta v Praze.

Cheopsova pyramida postavená jednoduchými nástroji a lidskou silou byla podle historiků stavěna 20 let. Její plocha je 52 900 metrů čtverečních, tedy zhruba 5,3 hektaru, To bylo dříve takové malé hospodářství. Do základní plochy pyramidy by se vešlo dokonce 10 fotbalových hřišť. Začátek její stavby byl dán podle egyptoložky Kate Spencerové astronomickou událostí. Hvězdy Mizar v souhvězdí Velkého vozu a Kochab v souhvězdí Malého vozu ležely na přímce, která byla kolmá k horizontu. Má se za to, že na základě této konstelace hvězd byla stanovena orientace pyramidy na sever, a to bylo v roce 2467 před naším letopočtem.

Soustřeďme se na detaily. Tvrdí se, že kamenné kvádry byly posouvány na dřevěných válcích. V Egyptě však v té době, až na dat1ové palmy, nebyly jiné zdroje dřeva. Dokonce i princip kola se údajně do Egypta dostat později. Přivážet dřevo vyžadovalo stavbu lodí a s tím požadavky na další dřevo. Začarovaný kruh.

Pěkná řádka hádanek

Hádanky pokračují. Jak získali Egypťané hladké stěny na kvádrech, dokonale na sebe navazujících? Jak geniální architekt tvořil duté prostory v pyramidě a doslova chodbová bludiště? A další otázky. Jak to, že stavby v pozdější době nebyly ještě dokonalejší, ale právě naopak? Stavitelské umění pokračovalo záporným směrem, technicky k horšímu.

Kamenné bloky jsou opracovány s přesností 0,2 milimetru. Jsou uloženy vedle sebe s takovou přesností, že mezi bloky je stěží možno vsunout ostří břitvy.

Základ pyramidy se odklání od ideálního čtverce jen o 15 centimetrů na 230 metrech, to je poměrná chyba 1 : 1500. Přesnost pravých úhlů by stavitelům Cheopsovy pyramidy mohli dnešní technici závidět. Dokonce existují vyjádření, že „lícování“ bloků by v 21. století nedopadlo přesněji. Stavba pyramidy by podle dnešních kolaudačních předpisů prošla i s poměrnou chybou 1 : 500, čili s odklonem základní hrany od ideálního čtverce o celých 45 centimetrů.

A něco praktického

Do roku 1880 byla stavba pyramidy nejvyšší stavbou světa, a pak ji předstihla výška katedrály v Německu, v Kolíně nad Rýnem, a o 9 let později Eiffelova věž v Paříži. Úctyhodný rekord. Výška Cheopsovy pyramidy je miliardkrát menší než vzdálenost mezi Zemí a Sluncem. Poledník protínající pyramidu dělí souše a oceány na Zemi přesně na dvě poloviny. Bylo místo u Gizy vybráno náhodně? Napadly egyptského stavitele všechny astronomické přesnosti „u oběda“, nebo to bylo dílem hluboké analýzy? Podaří-li se vědcům zbavit pyramidy jejich tajemství, vyplnilo by se v egyptských dějinách mnoho historických mezer.

Uvědomme si, že všechno toto stavební mistrovství pochází od lidí, kteří při pokládání základů jednoho ze sedmi divů světa znali v podstatě jen nakloněnou rovinu a páku. Podle některých historiků Egypťané na stavbu Cheopsovy pyramidy neměli. U mnohých techniků panuje názor, že je to podobné, jako kdyby se civilizace, která zvládá nejprimitivnější základy fyziky, pustila do stavby atomové bomby. Snad trochu přehnané, ale zase ne tak mnoho. Nebo jsou viny naše neznalosti o vědění ve starém Egyptě před 4500 let? Má na tom vinu Alexander Veliký, který se ve 4. století před naším letopočtem zasloužil o zánik mnoha písemností? Viníkem může být i požár knihovny v Alexandrii v prvním století našeho letopočtu. Do znalostí starých Egypťanů nezapadají ani záhadná čísla, která jsou zakódovaná v rozměrech pyramidy, a která svět „objevil“ až po mnoha tisíciletích.

Počty kolem pyramidy

Je známo, že délka obvodu základny pyramidy k dvojnásobku výšky je ve stejném poměru jako obvod kruhu k jeho průměru. To znamená, že v Egyptě bylo známo číslo π dlouho předtím, než bylo objeveno jinými kulturami.

Je tomu skutečně tak. Jedna strana Cheopsovy pyramidy měří 230,56 metrů a čtyři strany pak 922,24 metrů. V originálu byla výška pyramidy 146,72 metrů.

Výpočtem dostáváme: 922,24/2 x146,72 = 3,142857

Aby to nebylo tak jednoduché: Plochá základna měří pyramidy 53 157,9 metrů čtverečních. K tomu stačí vynásobit její dvě strany čili 230,26 metru na druhou. A plocha středního řezu, jak ukazuje obrázek, je délka stěny násobená poloviční výškou a výsledek je 16913,88 metrů čtverečních.

Podělíme-li povrch základny plochou středního řezu, tedy 53157,9/16913,88, dostáváme zase 3,142857!

Číslo π je spojeno s kruhem, kolem, a mnozí historikové se kloní k tomu, že „možná“

v Egyptě kolo znali. Zakódování π se tak mohlo do rozměru dostat tím, že délka strany pyramidy byla měřena kolem na tyči, podobně jako se měří brzdné vzdálenosti při dopravní nehodě. Je to jen nepotvrzená, ale v každém případě přitažlivá teorie.

Zda Egypťané znali praktické využívání kola jako kola na hřídeli nebo dokonce kladkostroje, to je jiná otázka. Podobně jako fakt, že lze v pyramidě objevit číslo 1,618 tedy číslo pro tzv. zlatý řez, jemuž je připisován estetický význam ve výtvarném umění.

Ó ti chytří Egypťané…

Další objev je ještě neuvěřitelnější. V pyramidě je zakódovaná délka 185,7 metru (vzdálenost od základny k vrcholu, měřená na straně pyramidy - stranová výška). To připomíná řeckou míru „stadion“. A vezmeme-li vzdálenost na zeměkouli mezi dvěma poledníky a podělíme ji 600, pak dostáváme 184,712. S rozměrem stranové výšky pyramidy jen půl procentní rozdíl. Platí-li tato teorie, pak délkovou míru převzali Řekové od Egypťanů a Egypťané věděli, už dávno před Koperníkem, že Země je kulatá!

Autor: Petr Vokáč
Zdroj : http://epocha.rf-hobby.cz/

Dokázali bychom dnes postavit Cheopsovu pyramidu? díl.2

Rampa není řešení

 

Pro jednoduchou otázku, jak Egypťané kladli bloky na sebe, není v podstatě žádné řešení. Různé vysvětlovací postupy jsou prosazovány až s paličatou vehemencí, ale všechny mají minimálně jedno slabé místo. Pro dopravu největších 50tunových bloků umístěných v královské komoře už není vůbec žádné vysvětlení. Podle jedné teorie byla postavena rampa, která rostla se zvyšováním se pyramidy. Po rampě se tahaly bloky na pyramidu. Připusťme stoupání rampy 5 procent, to znamená, že na každý kilometr délky byla rampa vyšší o 50 metrů. Takové stoupání řidiči znají ze silnic. Není to tak malé stoupání. Aby rampa stačila až na vrchol pyramidy, musela by být dlouhá celé 3 kilometry. Taková rampa by spotřebovala celých 20 milionů kubických metrů kvádrů, to je asi osminásobek objemu celé Cheopsovy pyramidy.

Jak to k čertu dělali?

Kdyby rampa měla stoupání 200 promile, tedy 20 procent, pak by byla dlouhá jen 750 metrů a spotřebovalo by se „jen“ 7,5 milionu kubických metrů, je to pořád trojnásobný počet bloků, než na pyramidu samu. Navíc soupání 200 promile znamená, že rampa se na kilometr délky zvedne o 200 metrů. To je stoupání „zubačky“ ve Vysokých Tatrách. Dovedete si představit po takové strmé ploše tahat obrovité kamenné bloky? Snad dovedete, ale vyžaduje to velkou obrazotvornost.

Tak se hledalo jiné vysvětlení. Rampa byla údajně otočná kolem pyramidy. Dovedete si představit mechanismus, který by otáčel pyramidou? To už je úplně mimo představivost pozemšťanů. Proti této teorii mluví, že by se po ní nedaly transportovat 50tunové bloky. A kardinální otázka závěrem. Kam rampy zmizely? Odpovědí je, že se během tisíciletí ztratily a nenašlo se z nich vůbec nic. Více než levné vysvětlení.

Kdo pracoval na stavbě?

Hledalo se řešení ve strojích. V okolí pyramidy bylo nalezeno množství dílen, ale nikde žádné stroje, a přesto archeologie platnosti této teorie věří.

Vyjděme z předpokladu, a ten se shoduje s názorem historiků, že na stavbě pyramidy se pracovalo 20 let v 10hodinových směnách. Vychází se z toho, že v noci se nemohlo pracovat, nebylo umělé osvětlení a pro přesnost bylo třeba dobré světlo. Uvědomíme-li si, že při této pracovní době bylo nutno položit dva a půl milionu kvádrů, jednoduchým výpočtem to znamená položit jeden kvádr za 2 minuty.

Kolik tam pracovalo lidí? Podle Herodota kolem 100 tisíc. Dnes se vychází z toho, že z logistického hlediska tam nemohlo pracovat ani 10 tisíc. Rozumný odhad je, že na stavbě a servisu pracovaly asi 4 tisíce lidí. Snad o tisíc více.

Třetí tisíciletí staví pyramidu

Podle dnešního stavu výzkumu Egypťané zkrátka na stavbu Cheopsovy pyramidy neměli.

Předpokládejme, že v 21. století by byl úmysl postavit Cheopsovu pyramidu za rozumnou dobu od zahájení projektu po dodání „na klíč“. Stavba Cheopsovy pyramidy by po technické stránce pro 21. století byla jednoznačně výzvou.

Stanovili jsme pro techniku vyspělého 21. století poloviční dobu stavby, než za kterou se to podařilo Egypťanům. Ideálním stavebním materiálem jak z hlediska výroby, opracování i manipulace by byl pórobeton. Taková pyramida by vážila asi jen jednu pětinu pyramidy skutečné. Odborníci nám však oponovali, že spodní vrstvy pórobetonové pyramidy by nevydržely tlak horních vrstev. Zvolili jsme tedy vápencové kvádry a pro pokrokové 21. století, aby bylo pyramidu vůbec schopno postavit, provedli několik zjednodušení.

Problém: Kde sehnat jeřáby?

Dnešní bloky by nebyly asi tak těžké. Se stavbou nejsou v 21. století vůbec žádné zkušenosti.

Od pomyslné vertikály postavené na zemi je vrchol vzdálen 115 metrů. Klasické lešení nepřichází v úvahu a lešení s naklápěcí stěnou je více než problematické. Stěny mají sklon asi 51 stupňů. K tomu je třeba připomenout, že sklon nebyl zvolen náhodně. Představme si, že bychom sypali písek stále na stejnou hromadu a že by byla vysoká také asi 150 metrů. Pak taková nasypaná pyramida by měla také úhel sklonu asi 51 stupňů. Náhoda, nebo úmysl?

Pro stavbu by stačilo pět jeřábů. Na každém rohu pyramidy by byl instalován jeden, a jeden jeřáb uprostřed pyramidy, který by po skončení prací bylo nutné z vrcholu pyramidy „snést“ vrtulníkem. Ideální by bylo, aby každý ze čtyř jeřábů stojících u základů pyramidy mohl pokládat bloky ve výšce jednoho sta metrů a měl vykládací dráhu asi 120 metrů. Takový jeřáb na trhu není. Ten největší megajeřáb má „pracovní“ výšku lehce pod 100 metrů a vyložení asi 80 metrů.

 

8 let tvrdé práce

Zjednodušme si to. Předpokládejme, že bychom takový jeřáb zkonstruovali. Ani potom by bloky, vzhledem k délce vyložen, nemohly být tak těžké jako originální, ale jejich váha by musela být menší. Pátý jeřáb umístěný ve středu pyramidy a zvedaný tak, jak by se pyramida zvyšovala, by stačil s vyložením 80 metrů a takový jsme na trhu objevili. Hledali jsme také „průmyslově“ vyráběný rozměr bloků a našli. Rozměry stavebních kvádrů by byly 0,36 x 0,62 x 1 metr. Pak by nastala první změna. Pro tuto dnešní stavbu Cheopsovy pyramidy by bylo potřeba celých 11,5 milionů kvádrů!

V případě, že by pracovalo naplno všech 5 jeřábů a dejme si stejný limit, že bychom položili jeden kámen za 2 minuty, jako na to měli Egypťané, pak bychom při tomto tempu byli hotovi asi za osm let.

Kolik by to stálo?

Ovšem při 24hodinovém denním provozu. Při práci na tři směny. Na stavbě by včetně přípravy kvádrů, dopravy kvádrů, vazačů jeřábů, ukladačů bloků, technického personálu a servisu pracovalo 500 dělníků a techniků. Pak by při průměrné mzdě asi 20 tisíc korun na měsíc požadované finanční náklady dosáhly hodnoty: 3 směny x 500 dělníků a techniků x 30 dní x 12 měsíců x 8 let x mzda 20 000 = necelých 90 miliard korun.

Jsme si ovšem vědomi jednoho zjednodušení: Od jednoho sta metrů až do vrcholu pyramidy je potřeba položit jen 3 procenta kvádrů z celého počtu kvádrů pyramidy (97 procent bloků už bylo položeno), a stačil by jen jeden jeřáb uprostřed pyramidy. Pracovníci, kteří zajišťovali dodávku materiálu pro nyní nepracující jeřáby, by se soustředili na zajišťování materiálu pro dokončení pyramidy.

V tom není zahrnuta cena za projekt, materiál, výrobu bloků a jejich dopravu, založení základu, vyměření základů, zdravotní a sociální pojištění a daně, energie na osvětlení a pro stroje, výrobu a instalaci 4 megajeřábů, posouvání jeřábu uprostřed pyramidy a instalace 50 tunových bloků v královské komoře, a ani, připusťme 10procentní zisk.

Tak, při vší skromnosti, by to nespravilo ani 120 miliard korun. To je za předpokladu, že by byly k dispozici klíčové megajeřáby.

 

Co z toho vyplývá?

Technika 21. století by jednodušší pyramidu zvládla. Našemu dnešnímu technickému vědění se však vymyká, jak to zvládli lidé před čtyřmi a půl tisíci lety, když znali jen páku a nakloněnou rovinu. Ostatní musela zvládnout síla lidských svalů.

K čemu sloužily pyramidy?

Dodnes neexistuje uspokojivé vysvětlení, proč byly pyramidy stavěny. Tradiční teorie tvrdí, že pyramidy byly symbolickou bránou do posmrtného života. Jiní se domnívají, že pyramidy byly astronomické observatoře. Někteří říkají, že šlo o pomůcky ke geografickému měření. Jedna fantastická teorie dokonce uvádí, že velká pyramida byla obilním silem. Obecně uznávaná a nejpravděpodobnější teorie je považuje za náhrobky faraonů. To by mohlo souhlasit. Podivné je jen to, že v této ani v jiných pyramidách nikdy nebyla nalezena žádná těla zemřelých. Přitom nebyly nalezeny ani známky násilného vniknutí lupičů. Královská hrobka v Cheopsově pyramidě byla oficiálně zkoumána už v 9. století našeho letopočtu a už tehdy byla nalezená kamenná rakev v pohřební komoře prázdná, aniž na ní byly známky předchozího porušení.
Jde o dílo mimozemšťanů?

Čas od času se objevují více či méně fantastické teorie o mimozemském původu stavitelů pyramid. Ty podporují i některá dosud nevysvětlená fakta. Pyramida je postavena podle čtyř světových stran s dokonalou přesností. Je téměř neuvěřitelné, že Cheopsova pyramida leží v přesném středu zemské pevniny. Ten, kdo ji postavil, dokázal přesně určit zeměpisnou délku a šířku. Překvapuje nás to zejména proto, že přesné určování zeměpisné délky bylo objeveno až v 16. století. Zajímavé je i to, že tvar pyramidy je jeden z nejlepších pro radarový odraz. Je ještě celá řada dalších důvodů, které inspirují k úvahám, že egyptské pyramidy byly postaveny jako navigační body mimozemskými cestovateli.

Autor: Petr Vokáč
Zdroj : http://epocha.rf-hobby.cz/

Pyramidy podle použití

 

1. Pyramidální amulety, přívěsky a ozdoby.

Jde o malé pyramidy - materiál kov, plexisklo, keramika, dřevo, modurit, krystal, drahé kameny, ap. Možnost zakódování informace, zápisu informace na základnu, případně boky pyramidy - jména, čísla, mantry. Nošení na krku, zápěstí, jako náušnice, případně na noze nad kotníkem. Pyramidální energie harmonizuje a doplňuje úbytek energie. Výběr vhodnosti se doporučuje pomocí metod radiostezie.
Jde o malé ozdobné přívěsky pyramidálního tvaru. Při jejich denním nošení, kdy se ustavičně pohybujeme a měníme polohu není zapotřebí dbát na speciální nastavení a nasměrování zářiče. Chceme-li však jeho účinky zesílit o zlepšený příjem energie zvenčí, pak je vhodné v noci nebo v době, kdy jsme dlouho na jednom místě, nasměrovat pyramidku tak, aby měla svou základnu ve vodorovné poloze směrem dolů a hrany souběžně se světovými stranami.

2. Terapeutické (malé) pyramidy. Používají se na dobíjení energie a barevnou terapii.

3. Relaxační pyramidy. Jsou to velké pyramidy, ve kterých je možné umístit člověka v různých polohách podle velikosti, případně několik lidí současně. Působení pyramidální energie působí komplexně.

4. Experimentální pyramidy. Od brusiče čepelek až po velikost několika metrů.

5. Kyvadélka - pyramidy. Používají se v rádiostézi na přesné zaměřování (mapy, plány, fotografie) a mentální dotazy, při zjišťování geopatogenních zón, při vyhledávání vodních pramenů, diagnostice na dálku a prekognici. Upevňovací očko je však v středu podstavy a pyramida visí na niti vrcholem (hrotem) dolů.

Místo dobré relaxace a odpočinku

6. Pyramidy jako architektonicky prvek. Za prvé, samotné pyramidy jsou rozeseté po celém světě. Používají se jako výtvarné a architektonické řešení i jako stavební prvek. U primitivních národů, např. u Indiánů - wigvamy, u mongolů - jurty, u afričanů - okrouhlé chýše, v současnosti převzaté architekty jako ekologické domy. Hliníkovo - skleněná pyramida ve Francii - v Louvru, budova Slovenského rozhlasu v Bratislavě i nejnovější hit - hotel pyramida v Las Vegas (USA), který je jen o několik metrů menší než Cheopsova pyramida.

7. Jiné využití a konstrukce

Magnetická pyramida
V podstavě malé pyramidy je umístěný plochý magnet ve velikosti mince. Vyzařování zesiluje magnetickou složku energie.

Generátor pyramidální energie - nicram
Skládá se z plošky složené z malých pyramid (20 - 30 ks malých pyramidek na ploše 5x5 anebo 5 x 6 ks pyramidek držených spolu podstavcem). Na vrcholy těchto pyramidek se může položit kádinka s vodou na dobíjení pyramidální energií.

Rušič geopatogenních zón
Skládá se z několika pyramidek (kombinace 1-3-5) na společné podložce různě rozmístěných.

Klobouky ve tvaru pyramidy
Z papíru, kartonu, překližky, drátu - rozměr individuálně podle rozměru hlavy. Někteří autoři poukazují na dobré zkušenosti při odstraňování migrény. Byly prováděny také pokusy s klobouky ve tvaru pyramid u pacientů trpících neurastenickými potížemi. Potíže záhy zmizely.

Závěsná stojanová pyramida tvaru pavouka
Na zhotovení můžeme využít starý stojan elektrické lampy, kterého délku a tvar ramene upravíme tak, aby se na toto rameno dala upevnit a nasměrovat pyramida - pavouk podle směru severu v bytě. Pod takovým stojanem můžeme umístit křeslo, a vytvořit si tak relaxační koutek v bytě, kde si můžeme přečíst knihu, učit se a zároveň si dobýt energii. Příklad konstrukce je uvedený na obrázku.

Zdroj: http://www.reiki-cz.com/

Pyramidy podle materiálu a vyhotovení

Pyramida může být vyrobena z kartonu, dřeva, kovu, skla nebo z umělé hmoty. Je možné použít jakoukoliv barvu i materiál, i když názory jednotlivých autorů se v této věci značně liší, např. podle Galewského nejsilněji působí pyramidy z hliníku. Jiní autoři naopak přísahají na pyramidy z nevodivých materiálů. Důležité je rovněž stanovení, která ze stěn je stěnou severní, neboť je to důležité pro pravidelné používání pyramidy. Proto na pyramidách, které vyrábějí některé firmy je tato stěna označena. Nejdříve se seznámíme s některými druhy pyramid.

1) Pyramidy z přírodního krystalu
Jejich rozměry jsou omezené velikostí a kvalitou krystalu nacházejícího se v přírodě a možností výbrusu.

2) Pyramidy z drahých kamenů
Vyrábějí se od nejmenších až po pyramidky s výškou 10 cm i víc. Jejich velikost je omezená použitým materiálem a jeho kvalitou. Individuální vhodnost, výběr barvy a působení se určuje radiosteticky.

 

3) Pyramida z křišťálového skla
Pyramida je zhotovená z kvalitního optického skla podle rozměrů Cheopsovy pyramidy. Podle názoru léčitelů je vhodná při léčbě akupresurou, protože její vrchol je dosti ostrý a účinkuje podobně jako akupunkturní jehla. Je vysoká obyčejně 30 mm.

4) Pyramidy ze skla
Jejich velikost a barevnost, čistota je omezená jen schopností návrháře a mistra skláře.

5) Pyramidy z akrylu
Jejich velikost je omezená jen pevností a konstrukcí. Je tu velká možnost barevných kombinací a odstínů. Čistotu provedení a přesnost zaručuje jen profesionální výroba.

6) Pyramidy z kovu
Nejvíc se používá měď a hliník, velikost je prakticky neomezená. U větších pyramid se využívá obyčejně kombinace kovu a skla. Používá se při odrušení negativního záření z obrazovek televizorů. Pokládá se na televizní přijímač.

7) Pyramidy ze dřeva
Dřevo je nejčastěji používaným materiálem na vyhotovení pyramid od nejmenších provedení na pokusy (cm) až po relaxační (m). Konstrukční provedení splňují požadavky tvaru, mají jen hrany a základnu - z hranolů, tyček, jen málokdy mají plátěný potah (hlavně na doplnění působení barvami).

8) Pyramidy z papíru
Pro začátečníky jde o ideální materiál na vyhotovení pyramid, přičemž se používá i barevný papír. Zhotovují se od miniaturních (cm) až do velikosti 1 m z kartonu a lepenky. Používají se na pokusy a energetizaci.

9) Pyramidy z lan
Skobami se přesně ohraničí délka lan, která se napnou v tvaru pyramidy - možnost využití též v bytech. Pozor na směrování.

10) Pyramidy z ostatních materiálů
Z materiálního hlediska je možné využít kterýkoliv dostupný materiál, anebo materiál konstrukčně a esteticky vhodný. Potvrzují to hlavně indiánské wigvamy, mongolské jurty ale i největší hotel - pyramida v Las Vegas.

11) Pyramidy - jako mentální představa
Po dlouhém cvičení jsou lidé s dobře vyvinutou vizuální představivostí a koncentrací schopní vytvořit mentální pyramidu podle svých představ a dokonce zakódovat její působení. Taková pyramida se může použít např. jako mentální ochrana proti nežádoucímu odebírám bioenergie např. proti tzv. energetickým upírům.

Zdroj: http://www.reiki-cz.com/

Pyramidy podle velikostí:

1. miniaturní a malé pyramidy (do 10 cm)
2. střední pyramidy (10 cm - 1 m)
3. velké pyramidy (1 m - 10 m a více)

Křištalová pyramidka "Genius loci"

Křišťálová pyramidka "Genius loci", zkonstruovaná jako biostimulátor je zhotovená z olovnatého skla. Z hlediska alternativní medicíny a psychoenergetiky je ve své podstatě laděným jehlanovým tvarovým zářičem, v jehož základně je dutá čočka, vhodně usměrňující výsledný léčebný paprsek. V tomto tvarovém zářiči současně probíhá několik fyzikálních dějů, které mezi sebou vzájemně interagují. Výsledným efektem je zabránění úniku bioenergetického pole z bolestivých nebo energeticky nevyrovnaných míst na lidském těle, jeho odražením od vnitřku pyramidy a fokuskování tohoto odraženého a fázově posunutého pole zpět.
Jen stručně se zmíníme o léčivých účincích zkoušené křišťálové pyramidky "Genius loci". Prakticky ve všech případech, kdy byla přiložena na bolestivá místa, došlo k rychlému ztlumení bolesti, k postupnému vymizení většinou během 2 až 25 minut. Silná bolest vyvolaná prudkým paradentózním zánětem se však pouze otupila na snesitelnou míru a během tří dní zánět bez jakéhokoliv dalšího léčení sám odezněl.

Zdroj: http://www.reiki-cz.com/

Praktické využití pyramidálního efektu

Mnozí vědci dnes připouštějí, že pyramidy jsou nejen akumulátory energie, ale pravděpodobně i jejich transformátory. Energie se v pyramidách koncentruje do středu a je prý úplně jedno, zda jde o stavbu masivní nebo jen pyramidu z laminátových, kovových nebo dřevěných tyčí. Hodně odborníků se přiklání k názoru, že pyramidy jsou akumulátory a transformátory kosmické energie. Nyní ponecháme stranou otázku, jak se tato kosmická energie v pyramidě transformuje a zaměříme se více na její využití v praxi.
Základem pyramidologie je teorie, že uvnitř pyramidy se koncentruje a transformuje kosmická energie (orgon). Pyramidou přetransformovaná energie se jmenuje "pyrén". Aby k tomu v pyramidě doopravdy došlo, je nutné, aby vždy jedna strana směřovala k severnímu pólu. Pyramidální efekt jako důsledek působení pyramidální energie můžeme využít v praktickém životě nejrozmanitějším způsobem. Pyramida působí dehydratačně, antibakteriálně a zvyšuje energetickou bilanci vložených potravin. Toto působení můžeme v praktickém životě využít na konzervaci, udržení dlouhodobé stálosti a stavu, zlepšení chuti, vůně, barvy apod. Nyní uvedeme některé oblasti využití pyramid v praxi:

1. Potraviny
Vliv na potraviny zkoumali v USA Kerell a Gogginová a dospěli k závěru, že umístěním v pyramidové struktuře se chuť jídel mění k lepšímu. Šlo třeba o víno, mražené potraviny, snížení kyselosti džusu ap. Ovoce a zelenina ošetřená pod pyramidou získává kvalitu čerstvosti, jako ovoce právě utržené ze stromu, nebo zelenina vytažená ze země. Potraviny ležící pod pyramidou v 1/3 výšky si zachovávají původní chuť a čerstvost.

2. Maso
Stačí, abychom na 1 hodinu vložili maso pod pyramidu před pečením anebo dušením a je jako čerstvé. Děláme to po vybrání z ledničky před tepelným zpracováním. Maso pod pyramidou dehydruje, ale nepokazí se. I po dlouhém uskladnění má vynikající chuť.

3. Káva a čaj
Zajímavé pokusy jsou s čerstvě uvařenou kávou. Vložením pod pyramidu na 20 minut získáme zlepšení její chuti. Vložením vody pod pyramidu si můžeme připravit na druhý den výbornou kávu jejím zalitím takhle zenergetizovanou vařící vodou. Experimentovat můžeme i s kávou. Pokud šálek kávy postavíme na 20 minut pod pyramidu, ztrácí svoji hořkou chuť. Můžeme dát pod pyramidu plnou konvici uvařené kávy a nechat ji ozařovat pyrénem celou noc. Ráno budeme překvapeni její vynikající chutí, jakou jsme ještě předtím nikdy nepoznali. Dokonce i čaje připravené tímto způsobem získávají jemnější vůni, pronikavější chuť a jejich léčebný účinek se stupňuje.

4. Sladkosti
V sladkostech mnohokrát je cítit umělé sladidlo anebo ne právě čerstvost, vypršelé vůně a ztracené chutě. Po vložení sladkostí do pyramidy není možné rozlišit na druhý den umělé náhražky od přírodních a ani výrobky staršího data. Až s překvapujícím efektem změní svoji chuť bonbony a čokoláda. Odstraní se nepříjemná chuť chemických přísad a barviv.

5. Tabák - cigarety
I když kouření škodí zdraví, nemůžeme nevzpomenout vlastnost pro kuřáky velmi výhodnou. Už po 1 - 2 hodinách uložení cigaret, tabáku pod pyramidu a např. kartónu cigaret na celu noc, zjistíme nejen zlepšení chutě, ale i vůně cigaret. Uloženi pod pyramidu působí na molekuly tabáku a nabijí je pyramidální energií.

Praktické využití pyramidálního efektu 2.

6. Likér, alkohol a víno
Mnohokrát opakované zajímavé pokusy s uložením vína nebo likéru pod pyramidu ukázali, že pyramidální energie příznivě ovlivnila chutě a vůně těchto produktů. Prostřednictvím pyramidy můžeme zušlechťovat i víno, likéry a pivo. Víno začíná pod pyramidou kvasit a mění se na šampaňské. Je známe jak negativně ovlivňuje chuť vína působení GPZ (geopatogenních zón). V případě uložení v místě působení GPZ, víno ztratí chuť i aróma, nastává pokles jeho bioenergetické hodnoty. Tomuto fenoménu se velmi divili i vinaři v Kalifornii, když je o tom přesvědčil při návštěvě psychotronik ze Slovenska.
Známý cestovatel a spisovatel A. Däniken se také zajímal o tajemné účinky pyramid a napsal: I mně věnovali přátelé skleněnou pyramidu, která několik týdnů stála nepovšimnuta na verandě, v nějaké zimní zahradě. Jednou večer se mi dostalo do rukou velmi mladé bordeauxské víno. Na vysvětlení poznamenávám: Poměrně rád sáhnu po láhvi této značky. Léty podnebí, jazyk i žaludek poznají, co teče hebce, co není jen žbrnda, co lahodí vnitřnostem a v těle se šíří jako božský nektar. Vzpomínané bordeauxské bylo nepodařené, surové, kyselé, bez jakékoliv vyzrálosti. Mezitím co jsem obsah přeléval do láhve od octa, přikradl se ke mně duch pyramidy a přiměl mě udělat něco neobvyklého. Originálně zašpuntovanou láhev stejné značky jsem postavil do své skleněné pyramidy - a zapomněl jsem na ni. Přešel podzim i zima a na jaře jsem jako moderní manžel pomáhal manželce uklízet verandu. Láhev vína!
Bordeauxské ztmavlo, mělo plnou chuť, bylo měkké, zbavené kyselin jako sedm let staré Grand Cru classé. Znalec ví, co to znamená. Uspořádal jsem ochutnávku spolu s druhou láhví toho samého ročníku, která odpočívala ve sklepě. Rozdíl byl výrazný. Od té doby naši návštěvníci dosvědčují, že pod mojí pyramidou pokaždé je láhev bordeauxského. Na zvláštní příležitosti.
V některých restauracích na západě mají na viditelném místě umístěnou skleněnou pyramidu s bedničkou láhví vína, a toto víno z pyramidy se prodává o trochu dráž. Je snadno možné, že po přečtení této informace vyroste na Záhorí na Slovensku v rámci agroturistiky les pyramid na vylepšení tzv. "šeptavého" vína.

7. Ovoce a zelenina
Jestliže vložíme ovoce na hodinu pod pyramidu velmi se vylepší chuť, jakoby bylo čerstvější. Tuto schopnost pyramidy můžeme využít hlavně v zimě. Po vybudovaní velké pyramidy by bylo možné v ní skladovat ovoce i zeleninu při udržování původních vlastností. Bylo uděláno mnoho experimentů s kousky jablek, ředkviček, semínky rostlin, tabákem, pomerančovou šťávou, přísadami okurek a rajčat, dokonce i s jahodami. Při každém ovoci umístěném v pyramidě všichni unisono zaznamenali intenzivnější chuť.

8. Mléko
Přesvědčit nevěřícího o účincích pyramidální síly je nejjednodušší uděláním následujícího pokusu. Rozlejeme z jedné láhve mléko do dvou pohárů. Jeden dáme do pyramidy a druhý necháme venku. Zatímco na mléku, které je venku z pyramidy se vytvoří povrch a začíná se kazit, mléko v pyramidě zůstává čerstvé. Firma Tetrapack využila tento efekt a prodává mléko v obalech ve tvaru pyramidy.

Praktické využití pyramidálního efektu 3.

9. Voda
S vodou je spojená celá existence lidstva. Je podmínkou života na zemi. Voda tvoří více než 70 - 80 % lidského těla. Od jejího dostatku závisí lidský život. O to víc fascinuje skutečnost, jak působí na vodu pyramidální energie. Voda je vlastně středem našeho zájmu po dobu všech pokusů s pyramidální energií. Úplně fascinující děje se uskutečňují s vodou umístěnou pod pyramidou. Pod vlivem pyrénu se mění její molekulární struktura a při ochutnání takto upravené vody okamžitě poznáme změnu k lepšímu. Nejvýraznější změny se projeví u pramenité vody a u minerálek. Jejich chuť se zintensivní a na jazyku snadno ucítíme stopy solí, minerálů a stopových prvků. Zesílí se i bioenergetická hodnota vody. Tato voda pak může léčit. Modrá barva vyzářená do vody dává chuťově pocit, jako by voda byla studenější. Stojí proto za povšimnutí, že některé vody dovážené i prodávané na Západě se prodávají v modrých láhvích. A nejde jen o pocit chladu, ale i o zlepšení jejích léčivých vlastností, protože modrá barva vodu energeticky dobijí. Člověk by se měl každé ráno a večer napít takhle energeticky nabité vody.
Zajímavé je, že voda uskladněná pod pyramidou se nekazí, protože pyramida působí i antibakteriálně, co umožňuje dlouhé uskladnění vody na místech s nedostatkem pitné vody. V takhle uskladněné vodě se totiž netvoří řasy. Pro svoje vlastnosti je pyramidální voda výhodná i na vaření a pečení. Zkracuje totiž čas vaření, a jakoby zlepšuje konzistenci kynutého těsta, ap. Voda nabitá pyramidální energií urychluje vaření brambor a zeleniny asi o 10 minut.
Pozitivní účinek se potvrdil při kožních nemocech a alergiích. Při vnějším použití je velmi působivé proplachování vlasů touto vodou, které pak získávají vyšší lesk, kučeravost, přestávají se lámat a rychleji rostou.
Pyramidální voda je užitečná i při ošetřování tváře a očí. I zálivka květů touto vodou má podobné účinky, jako kdybyste květiny pěstovali pod pyramidou. Je známo, že asi po šesti týdnech se ve vodě mohou tvořit řasy a rozmnožovat se různé mikroorganismy. Pokud je však voda pod správně nasměrovanou pyramidou, řasy se netvoří a ani mikroorganismy se nerozmnožují.

10. Rychle se kazící potraviny
U skladování potravin je i v době přenosných ledniček omezená délka působení chladícího média. Působení pyramidální energie umožňuje skladovat potraviny bez omezení i za takovýchto podmínek. V případě skládací pyramidy můžeme po jejím složení uskladňovat potraviny okamžitě. Např. máselnička ve tvaru pyramidy nám plně nahradí ledničku. Většina ochrání potraviny celý den.
A nejenom to, připomeňme zde i známého vynálezce, doktora fyzických věd Patricka Flanagana, který začal vyrábět stany ve tvaru pyramidy o výšce 180 cm a vytvořil také energetický generátor, který se dává pod nádoby s potravinami. Tímto způsobem uchovávané potraviny nejenže zůstávají dlouho čerstvé, ale také zlepšují svou chuť.

11. Pyramidy a geopatogenní zóny
Geopatogenní zóny mohou neblaze působit na váš spánek i na celý organismus. Tento negativní vliv může odrušit vhodně umístěná pyramida.
Využití pyramidy jako tvarového zářiče se uplatňuje i při odrušování GPZ. Umístění pyramidy však nemůže byt náhodné. Přesné místo, kde pyramidu nebo soustavu pyramidek umístit musí určit radiostet. Nesprávné umístění pyramidy může totiž způsobit dokonce zhoršení prostředí a působení zón na jiném místě v bytě. V zahraničí se na tyto účely používají i malé pyramidky (kombinace 1-3-5 ks).

12. Zkracování času při vaření a pečení
Působení pyramidální energie je často udivující. Jestliže hospodyně použije vodu, která byla nejméně 2 hodiny pod pyramidou, zkrátí se čas vaření zeleniny a brambor na cca 10 minut. Jestliže hospodyně použije energetizovanou vodu spod pyramidy, kam ji dala den předtím, např. na pečení nebo na kynuté koláče, kromě zkrácení času na pečení bude těsto i krásně vykynuté.

13. Akvárium - voda - řasy
Existují dvě možnosti umístění akvária - pod pyramidu, nebo umístění pyramidky pod akváriem. Oba tyto způsoby přinášejí zajímavý efekt - v akváriu se netvoří plankton - řasy, akvárium zůstává čisté. Voda je čistá bez baktérií. Vnucuje se myšlenka využití - ekologického čištění vody pomocí pyramidální energie pro bazény. Odstranil by se nepříjemný chlór, voda by zároveň dodávala energii koupajícím se. Zatím asi nebyly dělané pokusy využití pyramidálního efektu v úpravnách a čističkách vody, v zemědělství.

Praktické využití pyramidálního efektu 4.

14. Pyramidální energie a chleba
Ne všichni mají možnost odložit chleba do mrazničky, aby nezplesnivěl. Jestliže uložíme chleba pod pyramidu, uchovávají se jeho vlastnosti i po dobu dvou měsíců. Na zahradě, chatě, chalupě se doporučuje vložit chleba do sáčku na ochranu proti hmyzu a tak ho uložit do pyramidy.

15. Sušení ovoce
Ekologické sušení ovoce je pod pyramidou ideální. Využívají se nejenom dehydratační vlastnosti pyramidy, ale navíc kromě sušení se udrží vůně, barva a chuť ovoce.

16. Obnovení chutě mrazených potravin
Hospodyním se doporučuje po vybrání z mrazničky nechat rozmražené potraviny a maso pod pyramidou. I zelenina - fazole, špenát, tykev, ap., ovoce - jahody, maliny, mixovaná dřeň meruněk, broskví ap. i např. drůbež - husa, kachna, ryba, ale i vepřové, po rozmrazení pod pyramidou mají chuť jako čerstvé.

17. Ochrana potravin v místech bez elektrické energie
Všude tam, kde zatím není elektrická přípojka a nemáme ledničku anebo mrazničku, nám jako náhrada může posloužit pyramida. Chaty, chalupy, zahradní chatky můžeme takto vybavit účinnou náhradou - pyramidou. Můžeme mít pyramidek víc, na potraviny, na zeleninu, na chleba, ovoce. Můžeme předělat sklep, postavit pyramidu v kůlně, seníku a jsme bez problémů.

18. Energetizace a konzervace kosmetiky
Uložením kosmetických prostředků (olejů, parfémů, krémů ap.) pod pyramidu získáme nejenom zlepšení jejich kvality a energetické hodnoty, ale pod pyramidou je můžeme i dlouho uskladňovat bez újmy na kvalitě. Uložte všechny své krášlicí prostředky, krémy, mastičky pod pyramidu. Nabijí se pyrénem a zvýší se tak jejich účinnost. Neočekávajíc však zázrak ze dne na den! Rozdíl v jejich činnosti zpozorujete až po určité době.

19. Energetizace bylinek a čajů
Zhotovení větší pyramidy umožňuje umístit čaje anebo bylinky do prostoru pod ní (na plošinu, stolík vevnitř). Čaje, které kupujeme v obchodech mají často čárkový kód, z kterého nevíme zjistit záruční dobu, proto je také vhodné je dobíjet. Čaje po záruční době sice neztratí úplně chuť a vůni, ale nemají už takové léčivé účinky. Dobíjením se zvýší jejich energetická hodnota a tím i jejich léčivé vlastnosti.
Postup dobíjení: Bioindikátorem změňme energetickou hodnotu čajoviny. Potom ji vložíme do pyramidy (na stoleček v 1/3 výšky) a necháme ji dobíjet 3 - 7 dní. Po vyndání znovu změříme energetickou hodnotu čajoviny. V domácnosti může být čajovina i trvale uložená pod pyramidou a vždy si vybereme jen množství potřebné na použití.

20. Stimulace růstu plodin
Jestliže si zhotovíme pyramidu z drátu, dřeva, papíru ap. můžeme je umístit např. nad rajčata, papriku, okurky atd. a sledovat růst plodů, odstranění okurkové plísně ap. Pyramidy můžeme umísťovat pod květníky, květináče na balkóně i v bytě.
Pod pyramidou zelenina roste rychleji a pyramidální energie zvětšuje velikost, tuhost, vůni plodů. Květiny pěstované pod pyramidou mají lepší květy a barevnější listy. Je to pravý opak toho, když se květiny nalézají v geopatogenní zóně, kde jim je energie trvale odebraná. Zahrádkářům doporučujeme uložit pod pyramidu sáčky se semeny, ale např. i česnek a různé hlízy. Semena nabité energií rychleji klíčí a na česneku a hlízách se ničí plísňové bakterie.
Květiny pěstované pod pyramidou lépe rostou, jejich květy a listy mají živější barvy. Podobný efekt - i když ne tak výrazný se docílí při zálivce pyramidální vodou. Semena pod pyramidou rychleji klíčí, rostliny jsou pak odolnější a dávají vyšší úrodu.
Zelenina pod pyramidovým fóliovníkem rostla rychleji jako mimo něj, okurky a rajčata byly tužší, kompaktnější a jejich vůně byla mnohem koncentrovanější, když ji porovnáme s těmi, které se pěstovaly normálně.

21. Sušení květin
Když umístíme pod pyramidu kytici květů bez vody, uschnou, ale zachovají si původní tvar a barvy. Tímto způsobem získáme suché květy i z těch druhů květin, které běžným způsobem nelze sušit.
Dobré výsledky se dosahují i při sušení bylinek a květů pod pyramidou. Kytice květů uložená pod pyramidou uschne, ale zůstává jako slaměnky - udrží si tvar, barvu i vůni. U bylinek probíhá sušení a energetizace.
Zdroj: http://www.reiki-cz.com/

Působení

 

Pro nás jsou však nejdůležitější výsledky a vlivy, které pyramidální tvary mají na živý organismus, zvláště na člověka. Při pozorování rostlin a zvířat umístěných pod pyramidou si můžeme všimnout určitých změn v jejich chování. Například hmyz opouští prostor pod pyramidou, nebo do něj vůbec nelétá (což by mohl být jeden ze způsobů ochrany potravin). Domácí zvířata budou velmi ráda trávit většinu času pod pyramidou a ptáci jsou jí dokonce přitahováni a shromažďují se pod ní.

Působení na člověka

Pyramidy působí i na člověka. Kerell a Gogginová použili jedinců znalých meditačních praktik a encefalografem snímali křivky vln, produkovaných mozkem. Subjekt měl zavázané oči a po záznamu mozkových vln při základním stavu byla na pokusnou osobu spuštěna otevřená pyramida tak, aby změnu nevnímala. Po 30 - 45 s se frekvence sledovaných vln zvýšila a amplitudy dosahovaly více než dvojnásobek normálu, někdy dokonce křivka vystřelila až na vrchol záznamového papíru. Došlo však nejen k pozoruhodným změnám na EEG, ale pokusné osoby zaznamenaly změny pocitů při pobytu pod pyramidou, cítily brnění, znění v uších, popisovaly pocit tepla, klidu, odpočinku a lehkosti. Několik pokusných osob hovořilo o jasnovidění a jasnoslyšení.
Člověk pod pyramidou velmi brzy pociťuje pozitivní změny. Že se již po 30 - 40 vteřinách zvětšují amplitudy mozkových vln, dokázal dr. Rafael Kra, vedoucí výzkumného týmu Pyramid Power V, lnc. Po odstranění pyramidy se toto zvětšení amplitudy udržuje ještě jednu až dvě minuty a potom se vše vrací do původního stavu. Změny jsou zřetelné zvláště v oblasti mozkových alfa vln.
Podle statistických ukazatelů modely pyramid mají velmi pozitivní vliv na koncentraci, hloubku meditačního stavu, vědomí samého sebe, změněné stavy vědomí. Měřením se také může lehce potvrdit větší delta aktivitou mozkových vln. Podle zpráv lidí, kteří pod pyramidou praktikovali určité techniky meditace, se základní zkušenosti mohou seřadit takto:
- pocit beztělesnosti
- trnutí v těle jako slabý proud
- pocit tepla, hlavně v horních částech těla
- klid, relaxace, osvobození od napětí
- sny jsou většinou v jasných barvách jako grafické představy
- izolace od vnějších vizuálních a zvukových podnětů
- rozšíření vědomí o prostoru při současné časové dezorientaci
- hlubší úroveň meditace a zvětšení energetického náboje, který ji provází.

Jiné, podstatně extrémnější zprávy se vztahovaly na mimotělní zážitky, jasnovidectví, vzpomínky na minulé životy, snění při vědomí o tom, co se zdá, euforie, slyšení "hudby Universa", vidění "kosmických barev" a podobně.
Kerell a Gogginová udělali pyramidový test i s dětmi, neboť jsou citlivější než dospělí a především nezatížené hotovými skeptickými názory. Pyramida byla umístěna v zahradě tak, aby děti o její existenci nevěděly a měly možnost do ní volně vcházet a vycházet. Opatrně byly tázány na pocity v prostoru pod pyramidou a mimo ní a ukázalo se, že jen 5 z 18 dětí nezaznamenalo žádnou změnu. Mnoho dětí cítilo teplo a chvění. Pyramidy přinesly i v dalších pokusech pozitivní změny, např. úlevu při bolestech a křečích, a aktivovaly v nich umístěnou vodu tak, že působila zklidňujícím účinkem na poštípaná místa od komárů.

Pyramidální energie v léčitelství

Na Západě již v některých nemocnicích instalovali nad nemocničními lůžky závěsy ve tvaru pyramid. U těchto pacientů byla větší pohoda i úspěšnost léčby. Rychleji se hojily především rány, pohmožděniny a krevní výrony. Je mnoho zajímavých případů vyléčení různých onemocnění pomocí pyramidální terapie. Např. vyléčení 55 letého občana trpícího Bürgerovou nemocí, jemuž již měly byt amputovány nohy. Byla použita následující terapie: třikrát denně po hodině měl nohu pod pyramidou. Po deseti měsících se Bürgerova nemoc zcela vytratila. Léčba energií z pyramidy trvá dlouho, ale je neobvykle úspěšná.
Při nedostatku vitality se přikládá křišťálová pyramida na jednotlivé obratle páteře nebo na solar plexus. Po několika minutách pocítíte příliv kosmické energie. Podobně je možné přiložit dlaň na vrchol pyramidy a nechat do těla proudit kosmickou bioenergii.

Přikládání pyramidek

Jde tedy o použití malých kontaktních pyramidek na různé místa těla. Diky speciálnímu tvaru tvoří pyramidy "kanály" kosmické energie podobně, jako je tomu u člověka při práci s reiki. Pyramidky se mohou položit na tělo, aby přivedly energii do jeho určité oblasti. Pro tento způsob použití se vyrábí množství malých modelů z nejrůznějších materiálů. Je nutné dbát na to, aby při použití byla vždy jedna strana ve směru sever - jih, protože jen tak může být pyramida plně účinná.
Uskutečnily se stovky pokusů s pyramidami z mědi, keramiky, hliníku, dřeva, litiny, mramoru, stříbra, papíru, plexiskla, skla a pravých drahokamů, přičemž se aplikovaly modely nejrůznějších velikostí. Největší sympatie léčitelů i pacientů přitom získaly pyramidy vybroušené z křišťálu, růženínu a ametystu, protože se jejich účinek kombinuje s účinkem samotných drahokamů. Většinou se přikládají pyramidky na ta místa na těle, kde by měly působit, a nechávají se tam 5 až 10 minut. Čakry reagují skutečně velmi pozitivně na pyramidami přivedenou energii. I při této metodě je výhodné, když vědomím spočíváme stále v místě účinku.

Pyramidální terapie pomocí krystalu

Na umocnění působení pyramidální energie můžeme použít i krystaly. Množství tvarů krystalů odzrcadluje mnohotvárnost přírody. V přírodě se nacházející krystaly hodnotíme podle čistoty tvarů - jejich dokonalosti a vnitřní čistoty - průzračnosti bez vnějších a vnitřních kazů. Krystaly jsou různé velikosti. Od rozměrově nejmenších, nacházíme v přírodě i krystaly velké několik desítek centimetrů. Vyzařují ze sebe (z hrotu) energii, kterou je možné cítit jako slabé proudění, chlad, nebo jemné píchání do dlaně. Mnozí senzibilové toto záření vidí i ve tmě. Krásně to popsal Reichenbach v Odických listech. Proudění energie může mít pravotočivý nebo levotočivý charakter.

Schopnost krystalů dodávat organismu energii můžeme využívat při relaxaci a meditaci pod pyramidou na zvýšení účinku pyramidy. Výběrem správného krystalu (biondikátorem nebo kyvadélkem) dosáhneme, aby vlnění krystalu bylo v rezonanci s vlněním léčeného člověka, tj. aby mu krystal dodával potřebnou energii. Vjogínském sedu nebo vleže drží pacient oběma rukama krystal. Pyramidální energie + energie krystalu se skládají a působí na zvýšení bioenergetického potenciálu člověka (dobíjejí jeho organismus).
Na mohutnější dobíjení je možné vyrobit na lůžko v pyramidě molitanovou podložku, po obvodu které v zářezech budou umístěné krystaly, nasměrované hroty do středu lůžka. Tak budou kromě pyramidální energie současně působit na krystaly.
Při meditaci i relaxaci (polohy -jogína v lotosovém sedu, sed na židli nebo ležící) je možné často vnitřním zrakem vnímat i zářivou energii krystalů.

Záhadné zvuky

Uvnitř pyramidy můžeme čas od času uslyšet různé zvuky. Nejen v egyptských pyramidách, ale i v pyramidách, které si sami zkonstruujete, můžete zaznamenat tyto záhadné zvuky. Nejčastěji připomínají zvuk flétny. Abyste tyto zvuky slyšeli, musíte - i když to zní jakkoliv směšně - pyramidu poprosit o tento zvuk. Jen takto to funguje, jinak zůstane pyramida tichá. Zvukové záchvěvy jsou patrně spojené s aktem stvoření, nebo se tykají vesmíru, nebo života jedince. Každý organismus je rovnocennou částečkou produktu stvoření a vibruje ve frekvenci božího stvoření.
Pyramidální energie s největší pravděpodobností ještě více synchronizuje člověka s nejvyšším kosmickým vědomím. Lidé, kteří pravidelně meditují pod pyramidou, mívají pocit, že prožívají okamžiky spojené s nejvyšším vědomím. Když opustí pyramidu, jejich myšlenky jsou zcela zaplavené hlubokými mnohorozměrnými pocity.

Zdroj: http://www.reiki-cz.com/

Pyramida jako mentální zesilovač

 

Pyramidu můžeme používat i jako zesilovač myšlenek. Je třeba napsat své přání na kousek papíru a položit ho pod pyramidu. Posadíme se na židli, uvedeme se do meditativního stavu - do tzv. hladiny alfa - a koncentrujeme se na své přání. Jen v málo případech se nedostaví účinek. Nemusíme snad připomínat, že tato metoda funguje jen v případě, že se vyhneme egoistickým přáním. Při náročných přáních, např. uzdravení svého blízkého, je potřeba uskutečnit "seanci" několikrát.

Pyramida jako vesmírný vysílač?

Už desítky let se radioastronomové snaží navázat kontakt s mimozemskými formami života. Dosud bezúspěšně, protože pátrají po nich velmi skromnými prostředky na velmi ohraničeném rozsahu vlnových délek. Celá radioastronomie spočívá na elektromagnetických vlnách - na čem jiném? - protože rádiové vlny jsou díky rychlosti třistatisíc kilometrů za vteřinu nejrychlejším komunikačním prostředkem. Jsou dostatečně rychlé pro Zem - ne však dost rychlé pro vesmír. Rozhovor s mimozemšťany sedícími při přijímači v slunečním systému vzdáleném od nás dvacet světelných let by byl zřejmě dost nudný. Odpovědi na naše naléhavé otázky by antény zachytily nejdříve po čtyřiceti letech.
Skutečně se nenajde nic rychlejšího než radiové anebo světelné vlny? Není náhodou právě pyramidový tvar tím vysílačem do vesmíru, uchem k mimozemšťanům? Nezesiluje například síly Země naše myšlenky v přesně orientované pyramidě? Když se lidé modlí, nevysílají přitom náhodou formulované myšlenky s chvalořečeními a prosbami mimo "rezonanční uzemí" kostela anebo chrámu směrem k věčnému stvoření? Co když právě pyramidální síla dokáže přetransformovat lidské myšlenky na impulsy šířící se nadsvětelnou rychlostí? Nečekají tam někde ve vesmíru mimozemští telepati na naše poselství, sedíc v nějaké pyramidě?

Co tedy můžeme udělat?

Není tak složité zhotovit si pyramidu ve své zahrádce, kde pak můžeme spát, meditovat, ale též se milovat. Uvnitř pyramidy dochází nejen k pozitivní ionizaci vzduchu, ale též ke koncentraci kosmické energie, pomocí které se může člověk napojit na nejvyšší kosmické vědomí.
Jsou lidé, kteří varují před pyramidálními účinky. Tyto obavy vycházejí z falešných představ a závěrů, protože energie, které působí v pyramidě, nejsou ani dobré, ani zlé. Energie je vždy jen energie a kategorie dobra nebo zla se na ni nevztahuje(?).

Při manipulaci s pyramidou se můžeme dopustit chyb a omylů, především když pyramidu špatně nasměrujeme, takže silová pole uvnitř ztratí schopnost působit. Výzkumy s pyramidami by měly byt prováděny častěji a v různých obdobích, neboť jejich energie se mění v závislosti na části dne, roku, na počasí, na fázi Měsíce, dokonce i na množství a polarizaci iontů v atmosféře, v níž se nacházejí. Uvnitř pyramidy převažují záporné ionty, které dodatečně ovlivňují živý organismus a u člověka povzbuzují jeho aktivitu a pocit spokojenosti.
Je tedy zřejmé, že efekt stojí za hlubší zdravotní a biofyzikální výzkum, je však třeba uvádět orientaci pyramid a umístění vzorků při každém pokusu a další podmínky experimentů.
"Každá hmota a tedy i člověk je ovlivňován zářením Země a biokosmickou energií - pouze pyramida slouží ke zkoncentrování obou a jejich usměrňování." Tato slova napsal Karel Drbal, původem Čech, který první začal používat pyramidu, a nechal si ji patentovat jako vynález. Téměř deset let musel čekat, než byl jeho patent potvrzen, třebaže nesčetnými důkazy prokazoval jeho užitečnost.

Zdroj: http://www.reiki-cz.com/

Jak si můžete sestrojit pyramidu

 

Pokud jste se rozhodli i sami experimentovat, bude vhodné uvést nezbytné parametry pro konstrukci modelů Cheopsovy pyramidy pro praktické potřeby. Existuje více způsobů či výpočtů, kterými můžete získat precizní rozměry. Tím jsou možné i určité rozdíly mezi údaji různých autorů. Možná proto, že existuje jen jediný důležitý poznatek o Cheopsově pyramidě - úhel sevřený stranou a základnou je 51°51'14". Ostatní rozměry můžeme získat pomocí jednoduchých matematických úkonů. Abychom vám ulehčily výpočty, uvádíme tabulku. Podle této neznatelně zkrácené tabulky autorů B. Schulla a E. Pettita si můžete délkové jednotky vybrat podle potřeby - centimetry nebo metry.
Návod č.1

výška

délka strany základny

délka hrany

2

3,1416

2,9892

3

4,71

4,48

4

6,28

5,98

5

7,85

7,45

10

15,70

14,94

15

23,56

22,41

20

31,41

29,89

25

39,27

37,36

30

47,12

44,83

40

62,83

59,78

50

78,54

74,73

60

94,24

89,67

70

109,95

104,62

80

125,66

119,56

90

141,37

134,51

100

157,08

149,46

Návod č. 2
Při sestavováni pyramidy si nejdříve určíme její výšku (od středu základu kolmo k vrcholu). Pak délku strany základny (základna jednoho ze čtyř stejných trojúhelníků) vypočteme vynásobením výšku pyramidy číslem 1,5708 a délku boční strany trojúhelníka číslem 1,4945. Kdybychom např. chtěli postavit pyramidu vysokou 180 cm, pak délka základny je 282,7 cm (180 x 1,5708) a každá hrana strany trojúhelníka bude měřit 269,01 cm (180 x 1,4945).

Zdroj: http://www.reiki-cz.com/

Návod č. 3


Pro ty, kteří by sami chtěli s pyramidami experimentovat, uvádíme několik rozměrů na výrobu modelu Velké pyramidy:

strana základny (cm)

výška tělesová (cm)

výška stěnová (cm)

hrana (cm)

30

19,1

24,3

28,5

40

25,5

32,4

38,1

50

31,8

40,5

47,6

100

63,7

80,9

95,1

200

127,3

161,9

190,3

500

318,3

404,7

475,7


Pyramidy skrývají v sobě odpovědi na četné otázky a jejich modely představují pro praktiky pomůcky i téma, které je důležité rozpracovávat, a co je ještě důležitější - používat je. Co se týká pyramidální terapie by bylo nejlépe chápat vše jako pokus obnovy vlastních energetických rezerv, a to v tom případě, kdyby podstata tohoto procesu měla být jenom autosugesce, tedy víra v sílu těchto modelů. Víra v úspěch je již - půl úspěchu!

Poznámka: Zajímavý objev, učiněný v novější době, zveřejnil badatel o pyramidách Manfred Keppler ve své knize "Pyramida štěstí". Po dlouhodobém zkoumání a výpočtech objevil, že dosud užívané rozměry podle Cheopsovy pyramidy jsou sice optimální pro Egypťany, nikoliv však pro naše zeměpisné šířky. Vypočítal na mnoha reprodukovatelných příkladech optimální sklon pyramidy pro Evropu, a to 65°. Potenciál energie pyramidy by se tím měl mnohonásobně zvýšit(?).

Zdroj: http://www.reiki-cz.com/

Návod na výrobu pyramidy

 

Papírová pyramida
Na podklad z tvrdého papíru, čtvrtky, výkresu, ze staré krabice dostatečně velké pro zvolenou velikost pyramidy, nakreslíme pyramidu a po nakreslení ji vystřihneme (vyřežeme) a slepíme. Podívej se na obrázek. Můžeme kombinovat s vyhotovením z barevného papíru nebo dodatečně ji namalovat, případně polepit barevnými samolepícími tapetami. Pro účely pyramidálního nabíjení je potřebné vložit dovnitř pyramidy stoleček (např. vhodně vysokou krabici). Pyramida může mít otvírací okénko kterým vkládáme pokusný materiál dovnitř nebo ji uděláme bez základny a vždy, když je to potřebné, ji zdvihneme a tak vložíme dovnitř zkoumaný nebo energetizovaný materiál. Při větší pyramidě fixujeme strany uděláním podstavce např. z překližky, na kterou připevníme do čtverce laťky, např. modelářské lištičky. Tak stěny pyramidy budou zadržované proti nežádoucímu posunu.

Pyramidy z modelářských látek
Při koupi latěk je potřebné je pozorně vybírat, protože je mezi nimi veliké množství zlých (křivé, se sukem, špatně opracované a podobně). Je proto dobré si všímat, aby byly dostatečně vysušené (při sušení se v teple zakřivují).

Opracovávání se dělá lupénkovou pilkou nebo elektrickou pilkou s jemnými zuby. Výhodné je mít po ruce hrubý a jemný smirkový papír na dotažení nepřesností. Nejdříve se zapustí a slepí do čtverce tyčky základu, po dobu schnutí si pomůžeme přibitím špendlíky, které po usušení vybereme. Až potom přilepíme hrany pyramidy. Když lepidlo zaschne, vypomůžeme si špendlíky. Podle druhu lepidla necháme dostatečně dlouho sušit. Potom, jestliže je to potřebné, přebrousíme, vlepíme příčku a stojan s pracovní deskou (stolkem) a zase sušíme. Až po tomto kompletním vyhotovení a úpravě máme pyramidu připravenou na pokusy. Při lepení hran je vhodné vložit do vrcholu nit s naměřenou výškou k základně (případně k stolečku). Upozorňuje nás na možné nepřesnosti modelu. Slepujeme na rovné podložce (staré rýsovací prkno a podobně).

Pyramidy z překližky
Postup zhotovení je stejný jako pyramidy z papíru, jen je potřebné stěny pyramidy vypilovat a hrany slepit. Při tenké modelářské překližce je možné postupovat stejně jako při použití papíru.

Relaxační pyramidy
Zhotovují se nejčastěji ze dřeva, ale na dosažení komplexního účinku působení je nejlepší dát si pyramidu odborně vyrobit a umístit dodavatelskou firmou.

Pyramida z měděných tyčí
Zhotovuje se z měděných tyčí, které jsou ve spodní části spojené silným měděným drátem. Pyramidy tohoto typu jsou vysoké od 40 cm do 2 m a též se vyrábějí s obalem z celtoviny. Jejich využití bývá různé. Vyhledávají je ti, kteří touží po extázi při meditaci nebo touží po dosažení klidu a harmonie. Využívají se i na tzv. energetický spánek u lidí, kteří trpí nespavostí, psychickými problémy, migrénami apod.

Zdroj: http://www.reiki-cz.com/

Relaxace pod pyramidou

Rozdíl mezi relaxací a meditací pod pyramidou je v poznatcích a zkušenostech zájemců o relaxaci. Na relaxaci může přijít zájemce bez jakýchkoliv zkušeností a vědomostí o technikách relaxace. Zájemce má možnost rozhodnout se a vybrat si:
1. pobyt na lůžku pod pyramidou - pociťuje působení pyramidální energie
2. relaxovat pod pyramidou na základě vlastních zkušeností a vědomostí
3. může požádat o pomoc instruktora, který ho uvede do relaxace.

Ukončení relaxace provede instruktor vzhledem k stanovené délce pobytu pod pyramidou. Rozdíl mezi pobytem pod pyramidou a relaxací je dost značný v subjektivních pocitech. Při relaxaci nastává větší otevření organismu a citlivější vnímání působení pyramidální energie. Zájemce nevnímá rušivé působení prostředí - okolí.
Součástí relaxace je obyčejně aromaterapie (působení éterických olejů) a poslouchání esoterické hudby, vybrané speciálně pro relaxaci. Komplexní působení - relaxační návod instruktora, aromaterapie a esoterická hudba uvedou zájemce v průběhu několika minut do relaxace. Jeho tělo se úplně uvolní a adept přestane brzy vnímat svoje vlastní tělo. Je to pocit jakoby beztělesnosti, existuje jenom duch a myšlenky. Paralelně probíhá několik procesů působení na zájemce. Pod pyramidou působí pyramidální energie, mnozí ji cítí jako teplo, tlak, píchám jehliček, dráždění, vlnění a pod. Působí hlavně v místech nedoléčených nemocí, v místech po operacích anebo na místech, kde je organismus oslabený a je předpoklad nemoci.
V uvolněném stavu podvědomí (pro mnohých je to jakoby pocit spánku) probíhají jako útržky filmů z vlastního života, minulosti, vnímají se krásné barvy, vidět průběh působení energií, často je možné pozorovat jakoby putování časem, prostorem, putování v astrálu, nastává časový regres - bezčasovost. Jestliže chce, může zájemce relaxovat sám nebo se může nechat uvést do relaxace instruktorem. V obou případech během relaxace se jeho tělo naplní - nabije obrovským množstvím pyramidální energie, uvolní se stresy a napětí. Rozdíl je i v tom, že při uvedení do relaxace instruktorem se zablokuje vnímání rušivého působení vnějšího prostředí a člověk se víc otevře působení pyramidální energie. Vnímání okolí působí rušivě (zvuky) a mnohokrát brání dostatečnému uvolnění. Uvádění do relaxace instruktorem - profesionálem je pohodlnější a zabezpečuje plnohodnotnou relaxaci. Po absolvování 2 - 3 cyklů pobytu pod pyramidou si zájemce obyčejně dostatečně osvojí techniku a postup uvádění do relaxace a instruktora již nepotřebuje.
Ukončení pobytu pod pyramidou vykonává obvykle instruktor, protože pobyt pod pyramidou bývá omezený na 45 minut. Existuje více způsobů ukončení relaxace. Ukončit relaxaci je možné naprogramováním na vnitřní hodiny, ukončením pouštění esoterické hudby, zvoněním nastavených hodin nebo hlasem instruktora a pod. Obavy z ukončení relaxace jsou zbytečné, a i kdyby jste při relaxaci pod pyramidou usnuli, po určité době se sami probudíte jako po delším spánku. I hypnotizér, když nemůže probrat pacienta z hypnózy, nechá ho vyspat a ten se potom probere - vzbudí.
Hlavně začátek relaxace může dělat některým lidem potíže, nedokáží se dostatečně uvolnit a až další pobyt pod pyramidou splní jejich přání. Čas pod pyramidou plyne daleko rychleji, vzniká pocit, jakoby člověk vešel pod pyramidu skoro před ukončením relaxace. Jenom pohled na hodinky svědčí o časovém klamu.
Před relaxací a po relaxaci pod pyramidou se může dělat např. měření bioenergie bioindikátorem. Měření často ukáže, že během pobytu 45 minut získal zájemce 10 - 50x víc energie, jako když vcházel pod pyramidu. Relaxace působí celkově pozitivně na uvolnění napětí, stresů, při vyčerpanosti, vhodně doplňuje energii. Po absolvování pobytu pod pyramidou se člověk několik dní cítí svěží a aktivní.
Okamžitá regenerace sil a psychického stavu je velmi potřebná u lidí, pracujících pod stálým psychickým tlakem a v stresech. Pravidelné využívání tohoto komplexního působení a regenerace sil se doporučuje podnikatelům, pracovníkům bank, úřadů, lékařům, sportovcům před závodem, letcům a pod. Působí to jako energetický dopink, zvyšuje a obnovuje pracovní aktivitu. Pyramidální relaxace se doporučuje i studentům během zkouškového období a těsně před zkouškou.
Vyhrazení místnosti pro pyramidu ve firmě by umožňovalo zaměstnancům okamžité načerpání a doplnění energie. Skládací pyramida zase může sloužit na regeneraci sil v bytech a v internátech pro studenty.

Pyramidální meditace

Neobvyklou možnost dává pyramida pro všechny, kteří ovládají meditaci a meditační techniku. Obyčejně už po vstoupení do místnosti, kde je umístěná pyramida, pociťuje adept překvapení a po vstupu pod pyramidu cítí okamžitě působení pyramidální energie. Na rozdíl od meditace v soukromí, nastává tu jakoby překlopení do meditačniho stavu. Pyramida naplněná energií působí na adepta jako urychlovací prvek a zkracuje dobu na vcházení do meditačního stavu na minuty. Kdo se už před pobytem pod pyramidou uměl při meditacích otevřít - uvolnit, vnímá působení pyramidální energie mimořádně intenzívně až mysticky. Většina účastníků pobyt pod pyramidou opět opakuje nebo má snahu o získání hotové pyramidy do bytu, domu a pod. Je zajímavé, že při měření získané energie (bioindikátorem) po skončení meditace pod pyramidou s ukazuje, že ti návštěvníci, kteří ovládají meditační techniku absorbovali víc energie, než osoby, které neznají meditační techniky.

Barevné pyramidální meditace

Pokud meditujeme sami při malé pyramidě, snažíme se meditaci uskutečňovat v místnosti, kde nás nikdo neruší, vypneme telefon, zvonek, v příjemném klimatu, případně s aromaterapií a esoterickou hudbou mimo GPZ. Meditovat se nám daří jen tehdy, když jsme nepřejedení, po koupeli, v pohodlném obleku. Sundáme z rukou hodinky, náramky, náušnice, přívěsky, řetízky. Posadíme se na malou podušku do lotosového sedu (záda narovnaná). Pokud nám tento způsob nevyhovuje, můžeme si sednout na židli, vyrovnat se, ruce položit na stehna tak, aby prsty končily na úrovni kolen. Oči zavřeme nebo se díváme na jeden bod. Potom položíme před sebe do vzdálenosti cca 1 m z fialového akrylu pyramidku s nitřním osvětlením, správně nasměrujeme zářící kosmickou energii v pásmu fialové barvy. Průběh meditace se zintensivní. Při soustředění vnitřního pohledu na její vrchol přichází meditační pocity, vnímání samého sebe, nevnímání okolí, pociťujeme vnější i vnitřní klid. Začínají se nám objevovat barvy a necháváme se unášet krásou.

U barevné meditace se po ponoření do relaxačního stavu projeví vnímáním barev. Cítíme a prožíváme tento stav v celém prostoru, celým tělem. Mnohokrát dopad barevného procítění se odrazí v reálném podnětu řešení nějakého problému, který nás tížil.
Využití pyramidální energie na přenos barev nám poskytuje obrovské možnosti v terapii, protože působení barev na náš organismus je součástí a podmínkou našeho života. Jak si vybrat z bílého světla záření Slunce správnou barvu, a jak ní působit na náš organismus uvádíme v následujících kapitolách.

Zdroj: http://www.reiki-cz.com/

Pyramidální meditace - návod

 

Pocity při pyramidální relaxaci a meditaci

"Myslím si, že toto je modlitba. Viděla jsem živé, mrkající, chápající oko. Potom nějakou oranžovou kruhovitou zář a pocit soustředění celého mého "já" v 6. a 7. čakře. Velká relaxace a nechuť vrátit se do reality."

"Cítila jsem příjemné mravenčení v rukou, nohou a potom příjemné teplo v celém těle a nějaké zářivé jasné světlo. Pocit jako kdyby se člověk vznášel, necítil své tělo, jen příjemná teplá zář ho obalovala. Chvílemi brnění v hlavě a uších. Mohlo by to trvat i déle, je to takové příjemné, s ničím neporovnatelné, že to neumím ani velmi pojmenovat. Děkuji za světlo."

"Pocity uvolnění byli přímo dokonalé. Nevnímal jsem postupně nic. Takový pocit uvolnění jsem doposud nepoznal. Byl jsem ponořený do vlastního ,já". Jsme rád, že jsem tento pocti zažil. Rád se pod pyramidu vrátím. Děkuji."

"Po několika krásných prvních relaxačních pocitech uvolnění jsem se blížila ke krásnému modrému světlu, obklopeného světlou září. Cítila jsem tlaky na spánku, jako kdyby někdo byl v mojí blízkosti a dodával mi hodně síly a energie, o kterou jsem prosila."

"Byl to krásný zážitek - je to pro mně něco víc jako když medituji doma - ale neumím ten pocit popsat. Je to velmi příjemné a silné. Děkuji."

"Bylo to velmi příjemné. Ztratila jsem pojem o čase. Cítila jsem pulzování energie v celém těle, nejvíc v rukách a hlavě. Myslím, že podobný pocit uvolnění jsem nezažila. Nevnímala jsem absolutně nic, velmi těžce jsem se vracela do skutečnosti. Bylo to pěkné, myslím, že si to přijdu zopakovat. Děkuji."

"Právě jsem vyšel z pyramidy a mám pocit, že dokážu létat. Velký příliv energie, jaký jsem doteď nepoznal. Bylo to ohromné a krásné. Děkuji."

"Prožila jsem hodně zvláštních a pěkných pocitů pod pyramidou, cítím se výborně, uvolněně a jsem silná. Myslím, že bych zvládla mnohé problémy, které se mi jindy zdají nepřekonatelné. Chci se s tímto podělit s jinými. Je to výborný pocit."

 

Čistící vír. Vizuální cvičení sloužící na vyčistění celé aury. Má mimořádně dobrý účinek po těžkém unavujícím dni. Odstraňuje zbytky cizích energií.
1. Stojíme si a relaxujeme.
2. Nad naší hlavou si představujeme křišťálově čistý vír bílé barvy. Hrot víru vchází do temene naší hlavy, zachvátí nás s poloměrem větším než naše aura. Vír nasaje a spálí všechny zbytky cizích energií, které se na nás nalepily.

3. Vír projde našima nohama do země. Nastává pocit velkého vnitřního a vnějšího uvolnění.

Použito z knihy Tajemství Pyramid, Chalil El Hakim

Zdroj: http://www.reiki-cz.com/

PYRAMIDY

Pyramidy ať už ty egyptské nebo jejich modely v mnoha menších rozměrech jsou tvarovými zářiči. Energie pyramid má však řadu zvláštních vlastností. Pyramidy dokážou svým působením zasahovat přímo do struktury hmoty a ovlivňují mnoho chemických, biologických a jiných dějů. Tyto skutečnosti vedly českého badatele Karla Drbala k řadě experimentů a výsledkem byl patent číslo 9130459, který mu byl udělen r.1959. Předmětem patentu je ostřič holicích čepelek. Karel Drbal si povšiml, že umístí-li pod malý model pyramidy holící čepelku, která už byla použitím otupena, druhý den je opět ostrá. Proč, to nevěděl (a to byl také důvod, proč se patentovací jednání táhlo řadu let - k přihlášce patentu chybělo přesné zdůvodnění). Karel Drbal však učinil velice důležitý závěr svých experimentů: "Existuje vnitřní vztah mezi tvarem prostoru a v něm probíhajícími fyzikálními, chemickými a biologickými procesy a to v tom smyslu, že vhodnou formou tvaru prostoru se tyto procesy dají urychlit nebo zpomalit". Dnes se dodává, že funkce pyramidy je závislá i na magnetickém poli Země a asi zde působí i jiné faktory, které zatím jen tušíme.

S modely pyramid bylo uskutečněno množství pokusů, ostření holících čepelek je jen jeden z mnoha výsledných efektů. Pyramidy umožňují mumifikovat mrtvá těla živočichů, konzervují potraviny, odrušují geopatogenní zóny, ničí plísně a bakterie. Experimentovalo se i s nabíjením baterií pod pyramidou a ověřovala se i klíčivost semen a účinnost léčiv umístěných pod pyramidou.

 

TOPlist


Copyright © 2004 až 2014 VDČH

>